Bolagsstämma

Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

extra bolagsstämma 2020 för att besluta om fondemission

_Q4B3480-Redigera-©Fond&Fond_II.jpg

Indutrade håller extra bolagsstämma torsdagen den 3 december 2020.

Den extra bolagsstämman hålls för att besluta om styrelsens förslag om fondemission samt ändring av bolagsordningen. Syftet med fondemissionen är att underlätta handeln i Indutrades aktie på Nasdaq Stockholm. Den föreslagna fondemissionen 2:1 innebär att varje befintlig aktie ger rätt till två nya aktier. Efter fondemissionen kommer det totala antalet aktier att tredubblas och som en följd blir aktiekursen cirka en tredjedel. För att tekniskt möjliggöra fondemissionen föreslås även en ändring av bolagsordningen.

Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av coronaviruset och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster, har Indutrade beslutat att den extra bolagsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning. Det kommer därmed inte att finnas möjlighet att, varken personligen eller genom ombud, fysiskt närvara på bolagsstämman. Indutrade välkomnar istället aktieägarna att utöva sin rösträtt på bolagsstämman genom poströstning på det sätt som anges nedan.

RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN

Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 25 november 2020 och har anmält sig genom att ha avgett sin poströst enligt instruktionerna under rubriken Poströstning nedan så att poströsten är Indutrade tillhanda senast onsdagen den 2 december 2020. Uppgifterna som lämnas vid anmälan kommer att databehandlas och användas endast för den extra bolagsstämman.

För aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare gäller följande för att ha rätt att delta i stämman. Förutom att anmäla sig genom att avge sin poströst och vara aktieägare per avstämningsdagen onsdagen den 25 november 2020, måste sådan aktieägare omregistrera sina aktier så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken i eget namn, så kallad rösträttsregistrering. Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering.

POSTRÖSTNING

Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt nedan. Poströstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.
Det ifyllda poströstningsformuläret måste vara Indutrade tillhanda senast onsdagen den 2 december 2020.

Det ifyllda formuläret ska skickas per post till
Indutrade Aktiebolag
”Extra bolagsstämma”
c/o Euroclear Sweden AB
Box 191, 101 23 Stockholm

Ifyllt formulär får även inges elektroniskt genom:

1. signering med BankID enligt instruktioner på https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy

2. att det ifyllda formuläret skickas med e-post till Generalmeetingservices@euroclear.com.

Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

För frågor om den extra bolagsstämman vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-401 43 12 (måndag-fredag kl. 09.00-16.00).