Bolagsstämma

Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Årsstämma 2021

Indutrades årsstämma hölls den 13 april 2021. Med anledning av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter därom genomfördes årsstämman endast genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

I ett anförande kommenterar verkställande direktör, Bo Annvik bolagets verksamhet under det gångna året.

Lyssna på presentationen här >>

 

CEO Speech .jpg

 

Stämman beslutade att fastställa den framlagda resultaträkningen och balansräkningen respektive koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.

Stämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2020 till 1,80 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 15 april 2021 och utbetalning beräknas ske den 20 april 2021.

Stämman beslutade att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2020.

Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 620 000 kronor till styrelsens ordförande, 465 000 kronor till styrelsens vice ordförande, 310 000 kronor till envar av övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget, 84 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 42 000 kronor till envar av övriga ledamöter i revisionsutskottet, 31 000 kronor till ordförande och ledamöter i ersättningsutskottet.

Till styrelseledamöter omvaldes Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Katarina Martinson omvaldes till styrelsens ordförande.  

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2022.

Stämman beslutade vidare att anta nya riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag. Stämman beslutade även att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram (LTIP 2021) och säkringsåtgärder i anledning därav. LTIP 2021 består av prestationsaktier och omfattar medlemmar av koncernledningen inklusive VD, affärsenhetschefer samt dotterbolagschefer och andra nyckelpersoner.

Slutligen beslutade stämman att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen. Ändringen gör det möjligt för bolaget att genomföra bolagsstämmor genom poströstning.