Bolagsstämma

Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma ska ha inkommit med detta via e-post till IndutradeAGM@indutrade.com senast två månader före årsstämman.

Årsstämma 2020

" width=

Årsstämma i Indutrade AB hölls den 2 juni 2020 i Stockholm.

Med anledning av Coronakrisen var omfattningen av Indutrades årsstämma 2020 begränsad och de sedvanliga anförandena minimerades. Indutrade uppmanande alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning.

Anförande till Indutrades aktieägare


Video: Bo Annvik, VD och koncernchef