Bolagsstämma

Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma ska ha inkommit med detta via e-post till info@indutrade.se senast två månader före årsstämman.

Årsstämma 2020

Årsstämman 2020 kommer att äga rum den 6 maj i Stockholm. 

 

EXTRA bolagsstämma 2020

Indutrade Aktiebolag (publ) höll extra bolagsstämma tisdagen den 4 februari 2020.