Bolagsstämma

Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

extra bolagsstämma 3 december 2020 

_Q4B3480-Redigera-©Fond&Fond_II.jpg

Extra bolagsstämma i Indutrade genomfördes den 3 december 2020. Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av covid-19 och mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter/råd om undvikande av sammankomster genomfördes bolagsstämman enbart genom förhandsröstning, så kallad poströstning, med stöd av tillfälliga lagregler.

Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om ändring av bolagsordningen samt om fondemission med utgivande av nya aktier.

Avstämningsdag för fondemissionen är den 18 december 2020. Sista dag för handel i Indutradeaktien inklusive rätt att erhålla aktier i fondemissionen är den 16 december 2020. Från och med den 17 december 2020 handlas Indutradeaktien exklusive rätt att delta i fondemissionen.