Bolagsstämma

Bolagsstämman är Indutrades högsta beslutande organ. Årsstämman hålls inom sex månader efter räkenskapsårets utgång.

Vid årsstämman fastställs resultat- och balansräkningar, beslutas om utdelning, väljs styrelse och i förekommande fall revisorer och fastställs deras arvoden, behandlas andra lagstadgade ärenden samt fattas beslut rörande förslag från styrelsen och aktieägare.

Samtliga aktieägare som är registrerade i aktieboken på en viss avstämningsdag och som anmält deltagande i tid har rätt att delta i stämman och rösta för det totala innehavet av aktier. Aktieägare kan företrädas av ombud.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på bolagsstämma ska ha inkommit med detta via e-post till IndutradeAGM@indutrade.com senast två månader före årsstämman.

Årsstämma 2020

Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma tisdagen den 2 juni 2020, kl. 15.00 på City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12–14, Stockholm.

Information om åtgärder med anledning av covid-19
Som en försiktighetsåtgärd för att minska risken för spridning av det nya coronaviruset har Indutrade beslutat att ingen dryck eller förtäring kommer att serveras, att sedvanliga anföranden kommer att minimeras samt att vissa begränsningar kommer att införas vad gäller antalet närvarande icke aktieägare.

Mot bakgrund av myndigheternas föreskrifter vill Indutrade uppmana alla aktieägare att noga överväga möjligheten att istället för att närvara fysiskt vid stämman använda sig av möjligheten till poströstning.

Indutrade följer utvecklingen noga och kommer vid behov att uppdatera informationen.


>> Mer information och registrera din anmälan här <<

>> Digital poströstning <<

Vem har rätt att delta?
Rätt att delta i stämman har den som är registrerad som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 27 maj 2020 och har anmält sitt deltagande i stämman till Bolaget senast onsdagen den 29 april 2020.

Hur blir man införd i aktieboken?
Aktieägare som har registrerat sina aktier i eget namn hos Euroclear förs automatiskt in i aktieboken. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 27 maj 2020 genom förvaltares försorg tillfälligt omregistrera aktierna i aktieboken i eget namn för att ha rätt att delta vid årsstämman.