Vår syn på hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Vi arbetar för ett långsiktigt värdeskapande och för oss är hållbarhetsfrågor en drivkraft för att utveckla våra bolag till att generera hållbar lönsam tillväxt.

Genom aktivt ägande via våra dotterbolags styrelser arbetar vi för att de ska integrera hållbarhetsaspekter i sina affärsmodeller och strategier. Att bedriva verksamhet på ett ansvarsfullt sätt är nyckeln till långsiktigt hållbar tillväxt, utveckling och lönsamhet.

Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact (UNGC), vilket fungerar som ramverket för vårt hållbarhetsarbete. Vi förbinder oss genom detta att arbeta med initiativets tio principer för hållbar utveckling inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Läs mer om UNGC

Hållbarhetscase inom Indutrade-koncernen

Omvärlden ställer ökade krav på ansvarsfulla och hållbara lösningar. I Indutrades bolag finns många goda exempel på sådana. Här kan du läsa om några av dem.

Vår uppförandekod

Uppförandekoden är vår policy för hållbart företagande och den utgör en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Den är vägledande för vilka vi vill vara och hur vi vill uppfattas, och omfattar alla medarbetare inom Indutradekoncernen, i samtliga länder.

Uppförandekoden är fastställd av styrelsen och finns tillgänglig för alla medarbetare, bland annat på vår digitala kommunikationsplattform Indutrade Portal. Den finns även översatt till ett antal olika språk.

Visselblåsning

Indutrades goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet, god affärssed och ett öppet affärsklimat. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Indutrades policys använder vi oss av den externa aktören WhistleB, där du kan lämna en anonym rapport.

Vår syn på skatt

För oss är det viktigt att skatt betalas i det land där värdet skapas, i tid och i enlighet med lokal skattelagstiftning. Vi anser att skatt är en verksamhetskostnad som genom korrekt och effektiv hantering bidrar till att minska affärsrisken för koncernen. Skattepolicyn gäller alla dotterbolag och anställda inom Indutrade.

Vårt hållbarhetsfokus

Till grund för vårt hållbarhetsarbete ligger en väsentlighetsanalys, baserad på en gedigen intressentdialog, noggrann omvärldsbevakning samt analys av branschen. Genom detta har vi definierat sex hållbarhetsområden som vi fokuserar på.

Hungerprojektet

Sedan 2016 stödjer Indutrade Hungerprojektet, en ideell organisation, som med kvinnor i fokus, verkar för att avskaffa hunger och fattigdom med en långsiktig strategi. Organisationen arbetar globalt och driver program i 12 länder i Afrika, Latinamerika och Asien.