Vår syn på hållbart företagande

Hållbart företagande handlar om att driva företag med framtiden i sikte. Vi arbetar för ett långsiktigt värdeskapande och för oss är hållbarhetsfrågor en drivkraft för att utveckla våra bolag till att generera hållbar lönsam tillväxt.

hållbarhetsstrategi

Indutrades hållbarhetsstrategi bygger på vårt gemensamma åtagande att företagen inom koncernen ständigt utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt .

Hållbarhetsstrategin bygger på Indutrades tre fokusområden: Människor, Miljö och Produkter & kunder – med mål för 2030 fastställda för respektive område.

Ett systematiskt hållbarhetsarbete integrerat i affärsstrategin stärker långsiktigt värdeskapande.

Bo Annvik
VD och koncernchef

Läs vår hållbarhetsrapport för 2022 (s.21)

FN:S HÅLLBARHETSINITIATIV

Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact (UNGC), vilket fungerar som ramverket för vårt hållbarhetsarbete. Vi förbinder oss genom detta att arbeta med initiativets tio principer för hållbar utveckling inom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Hållbara lösningar hos Indutrades bolag

Omvärlden ställer ökade krav på ansvarsfulla och hållbara lösningar. I Indutrades bolag finns många goda exempel på sådana. Här kan du läsa om några av dem.

UPPFÖRANDEKOD 

Uppförandekoden är vår policy för hållbart företagande och den utgör en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Den är vägledande för vilka vi vill vara och hur vi vill uppfattas, och omfattar alla medarbetare inom Indutradekoncernen, i samtliga länder.

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS

Vi har även en uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners som kan tillämpas av våra dotterbolag i deras affärsför­hållanden och ställer krav på att leverantörer och samarbetspartners ska agera ansvarsfullt när det kommer till miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och etiskt företagande.

Visselblåsning

Indutrades goda varumärke och förtroende bygger på hög integritet, god affärssed och ett öppet affärsklimat. För att förenkla för den som vill lämna information om missförhållanden som strider mot gällande lagstiftning, etik, moral eller Indutrades policys använder vi oss av den externa aktören WhistleB, där du kan lämna en anonym rapport.

Vår syn på skatt

För oss är det viktigt att skatt betalas i det land där värdet skapas, i tid och i enlighet med lokal skattelagstiftning. Vi anser att skatt är en verksamhetskostnad som genom korrekt och effektiv hantering bidrar till att minska affärsrisken för koncernen. Skattepolicyn gäller alla dotterbolag och anställda inom Indutrade.

Hand in Hand

Indutrade stödjer Hand in Hand, som genom utbildning i entreprenörskap, yrkesträning och tillgång till mikrolån hjälper framför allt kvinnor att starta egna små företag. Hand in Hands unika arbetsmodell för hjälp till självhjälp bidrar till bestående resultat och har positiv effekt på individ- och familjenivå, såväl som på samhället i stort.