Indutrade AB:s behandling av dina personuppgifter

Indutrade AB är mån om din integritet och att skydda de personuppgifter som vi behandlar om dig. All behandling av personuppgifter sker i enlighet med GDPR (som trädde i kraft den 25 maj 2018) och annan tillämplig dataskyddslagstiftning. I det följande beskrivs hur vi samlar in, behandlar och delar dina personuppgifter i samband med användning av vår prenumerationstjänst.
Vilka personuppgifter kommer att behandlas?

Indutrade AB samlar in och behandlar följande uppgifter; namn, email och eventuellt telefonnummer. (dina ”personuppgifter”).

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Indutrade AB behandlar dina personuppgifter för att skicka information från Indutrade, såsom pressmeddelanden eller finansiella rapporter och för detta efterfrågas de kontaktuppgifter som behövs för att vi ska kunna utföra den efterfrågade tjänsten.

Varifrån hämtar vi personuppgifter?

Personuppgifterna samlas in direkt från dig.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?


Vi har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst. Antalet personer som har tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer hos Indutrade AB som behöver behandla personuppgifterna i enlighet med ändamålen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Vi kan dock komma att dela dina personuppgifter med våra samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning. De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med tredje part enligt följande;

  • Cision AB - för att skicka ut finansiell information så som delårsrapport samt pressmeddelanden.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas och behandlas av oss tills du väljer att inte längre prenumerera på information från Indutrade AB.

Vad har Indutrade AB för rätt att behandla dina personuppgifter?
För att få behandla dina personuppgifter inhämtar vi ditt samtycke. Du samtycker genom att bocka i samtyckesrutan. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att skicka ett mail till: privacy@indutrade.com.

Vad händer om jag inte lämnar mitt samtycke?

Det är frivilligt att lämna dina personuppgifter och samtycka till behandlingen men om du inte samtycker kommer Indutrade AB inte att kunna skicka information om Indutrade AB till dig. Det är en nödvändighet att du samtycker till Indutrade AB:s behandling av dina personuppgifter då Indutrade AB annars inte kan genomföra behandlingen. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Det innebär att Indutrade AB inte längre får behandla dina personuppgifter såsom beskrivits ovan.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter som Indutrade AB behandlar om dig. Du har rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade och kan begära att personuppgifter raderas. Du har även rätt att begära att behandlingen av personuppgifter begränsas. Om du begär att Indutrade AB ska begränsa eller radera dina personuppgifter kan det innebära att Indutrade AB inte har möjlighet att skicka dig information om Indutrade AB. Du har även rätt att begära ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format i syfte att överföra uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. dataportabilitet).

Om du är missnöjd med hur Indutrade AB behandlar dina personuppgifter kan du göra en anmälan hos Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för Indutrade AB:s personuppgiftsbehandling.

Indutrade AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Om du har några frågor kring hur dina personuppgifter behandlas är du välkommen att kontakta Indutrade AB:s dataskyddsteam på privacy@indutrade.com.

Kontaktuppgifter till Indutrade AB:

Indutrade AB, org.nr 556017-9367, med adress Box 6044, 164 06 Kista, e-postadress privacy@indutrade.com och telefonnummer 08 703 03 00, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Detta innebär att Indutrade AB ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.