Bolagsstyrning

Indutrade tillämpar sedan 1 juli 2006 svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden är ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet och bygger på principen "följ eller förklara". Det innebär att ett bolag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men ska då avge förklaringar där skälen till varje avvikelse redovisas.

Ansvarsfördelning

Ansvaret för ledning och kontroll av koncernen fördelas mellan aktieägarna på bolagsstämman, styrelsen, dess valda utskott och verkställande direktören, enligt svensk aktiebolagslag, andra lagar och förordningar, gällande regler för aktiemarknadsbolag, bolagsordningen och styrelsens interna styrinstrument.