Indutrade AB:s webbplats- och cookiepolicy

Denna webbplatspolicy beskriver hur vi behandlar personuppgifter och hur vi använder cookies på vår webbplats. Om du har några frågor kring vår behandling av dina personuppgifter eller vår användning av cookies är du välkommen att kontakta oss på privacy@indutrade.com.
Indutrade AB:s behandling av dina personuppgifter

 

Vilka personuppgifter samlar vi in och vad är syftet med och den legala grunden för detta?

I samband med att du anmäler dig som prenumerant av våra pressreleaser och/eller delårsrapporter behöver vi samla in din e-postadress. Om du anmäler dig till en av våra årsstämmor behöver vi samla in ditt namn, din adress, ditt personnummer och din e-postadress. Personuppgifterna samlas in direkt från dig.

Indutrade AB kommer att behandla dina personuppgifter för att skicka dig pressmeddelanden, delårsrapporter och/eller för att administrera ditt deltagande på årsstämma, i enlighet med dina önskemål.

Den legala grunden för den behandling som sker för att skicka dig våra pressreleaser och/eller delårsrapporter grundar sig på ditt samtycke. Konsekvensen av att du inte tillhandahåller de ovan nämnda personuppgifterna innebär att vi inte kommer kunna skicka dig våra pressreleaser och/eller delårsrapporter. Ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för detta ändamål kan dock när som helst återkallas genom att kontakta Indutrade AB på privacy@indutrade.com eller support.se@cision.se. Den legala grunden för den behandling som sker för att administrera ditt deltagande på årsstämma grundar sig på en intresseavvägning. Detta innebär att Indutrade AB är av uppfattningen att behandlingen av dina personuppgifter för detta ändamål väger tyngre än det integritetsintrång du utsätts för i och med behandlingen. Resultatet av denna intresseavvägning grundar sig framför allt på de faktum att behandlingen av dina personuppgifter är så begränsad som möjligt och att du har rätt att när som helst välja att avbryta förhållandet med Indutrade AB.

Vem har tillgång till personuppgifterna och hur länge sparas de?

De personuppgifter du lämnar till oss kan komma att delas med Indutrade AB:s externa leverantörer (såsom IT-leverantörer) i den mån det behövs för att administrera och genomföra utskicken i enlighet med dina önskemål. Dina personuppgifter kommer dock inte att i övrigt vidarebefordras, säljas, bytas eller delas med andra företag, organisationer eller privatpersoner utan ditt samtycke. Endast personer hos Indutrade AB som behöver behandla personuppgifterna för ändamålen ovan har tillgång till uppgifterna. Indutrade AB har vidare vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot bl.a. förlust och obehörig åtkomst.

Indutrade AB sparar dina personuppgifter till dess att du väljer att avregistrera dig som prenumerant av pressmeddelanden och/eller delårsrapporter eller till dess att uppgifterna inte längre behövs för att administrera årsstämman. Därefter sparas dina personuppgifter som längst under ett år, om du inte begär att dina personuppgifter ska raderas tidigare (se dina rättigheter beskrivna nedan).

Dina rättigheter

Rätt att ta del av uppgifterna

Du har rätt att begära mer detaljerad information om hur Indutrade AB behandlar dina personuppgifter och vilka personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas.


Rätt till rättelse, invändning, radering och begränsning

Om personuppgifterna som Indutrade AB behandlar är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära att få dem rättade eller raderade. Du kan begära begränsning av behandlingen om du anser att de personuppgifter som behandlas inte är korrekta eller om du anser att personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet med behandlingen.

Rätt att återkalla lämnat samtycke

Som angivits ovan har du alltid rätt att när som helst återkalla samtycket. Detta kan du göra genom att kontakta Indutrade AB på privacy@indutrade.com.

Rätt till dataportabilitet

I den mån Indutrade AB behandlar dina personuppgifter baserat på ditt samtycke eller för att det är nödvändigt för att fullgöra ett avtal med dig, har du rätt att på begäran få ut de personuppgifter som behandlas som du har tillhandahållit Indutrade AB i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format samt rätt att få dessa överförda till en annan personuppgiftsansvarig.

Rätt att klaga

Det är viktigt för Indutrade AB att du känner dig trygg med personuppgiftsbehandlingen som sker. Indutrade AB värnar om din personliga integritet och strävar efter att behandla samtliga personuppgifter med största respekt. Om du dock anser att dina personuppgifter behandlas på ett felaktigt sätt får du gärna höra av dig (se kontaktuppgifter ovan). Du har även möjlighet att lämna in klagomål över personuppgiftsbehandlingen till Integritetsskyddsmyndigheten, som är den myndighet som utövar tillsyn av behandlingen av personuppgifter.

Ändringar

Denna policy kan komma att ändras från tid till tid. Uppdaterades senast maj 2018.