FN:s Global Compact

Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Med fler än 9 500 företag som signatärer i mer än 160 länder är FN:s Global Compact världens största strategiska initiativ för företag inom hållbarhetsområdet. Initiativet initierades 1999 och är en uppmaning till företag att ta ett globalt ansvar och anpassa sina strategier och verksamheter med de 10 principerna.

Grunden för principerna

Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Årlig rapportering

En gång om året utfärdar Indutrade en statusrapport (CoP) gällande hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna samt visar vår ansvarsskyldighet. Statusrapporten publiceras på FN:s Global Compacts hemsida, tillgänglig för allmänheten.

Läs mer om FN:s Global Compact och de tio principerna på www.unglobalcompact.org.

INDUTRADE BIDRAR TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL

2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling – Sustainable Development Goals “SDGs”. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030.

Indutrade bidrar både direkt och indirekt till ett stort antal områden. De globala hållbarhetsmål som är mest relevanta för Indutrade är SDG 3, SDG 4, SDG 5, SDG 7, SDG 8, SDG 9, SDG 12 och SDG 13. Du kan se de specifika delmål vi bidrar till under nyckeltalstabellerna under respektive fokusområde.

Läs mer om våra hållbarhetsmål