FN:s Global Compact

Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Med fler än 9 500 företag som signatärer i mer än 160 länder är FN:s Global Compact världens största strategiska initiativ för företag inom hållbarhetsområdet. Initiativet initierades 1999 och är en uppmaning till företag att ta ett globalt ansvar och anpassa sina strategier och verksamheter med de 10 principerna.

Grunden för principerna

Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Årlig rapportering

En gång om året kommer Indutrade att utfärda en statusrapport (CoP) gällande hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna samt visa vår ansvarsskyldighet. Statusrapporten publiceras på FN:s Global Compacts hemsida, tillgänglig för allmänheten.

Läs mer om FN:s Global Compact och de tio principerna på www.unglobalcompact.org.

INDUTRADE BIDRAR TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL

2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling – Sustainable Development Goals “SDGs”. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030.

Indutrade bidrar både direkt och indirekt till ett stort antal områden. Våra största bidrag kommer från de tjänster och produkter som bolagen levererar och producerar. De globala hållbarhetsmål som är mest relevanta för Indutrade är SDG 4, SDG 8, SDG 9 och SDG 13.

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Dessutom levererar många av Indutrade-företagen lösningar och produkter som hjälper kunder att spara energi, vatten, material och CO2. Detta bidrar sedan till uppfyllandet av SDG 6 (rent vatten och sanitet), SDG 7 (hållbar energi för alla), SDG 12 (hållbar konsumtion och produktion) och SDG 13 (bekämpa klimat- förändringarna) och indirekt även SDG 14 (hav och marina resurser) och SDG 15 (ekosystem och biologisk mångfald).

Vissa företag levererar lösningar och produkter som bidrar till en säkrare arbetsmiljö och bättre hälsa, vilket påverkar till exempel SDG 3 (god hälsa och välbefinnande). Ofta finns våra bolag i mindre städer och samhällen och bidrar aktivt till SDG 11 (hållbara städer och samhällen) och SDG 10 (minskad ojämlikhet) inom sina regioner och samhällen.

Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att våra verksamheter bedrivs på ett rättvist och etiskt sätt för att minimera risken för korruption i leveranskedjan som bidrar till SDG 16 (fredliga och inkluderande samhällen). Vi strävar efter att säkerställa icke-diskriminering och lika möjligheter på arbetsplatserna som bidrar till SDG 5 (jämställdhet).