FN:s Global Compact

Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Med fler än 9 500 företag som signatärer i mer än 160 länder är FN:s Global Compact världens största strategiska initiativ för företag inom hållbarhetsområdet. Initiativet initierades 1999 och är en uppmaning till företag att ta ett globalt ansvar och anpassa sina strategier och verksamheter med de 10 principerna.

Grunden för principerna

Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Årlig rapportering

En gång om året kommer Indutrade att utfärda en statusrapport (CoP) gällande hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna samt visa vår ansvarsskyldighet. Statusrapporten publiceras på FN:s Global Compacts hemsida, tillgänglig för allmänheten.

Läs mer om FN:s Global Compact och de tio principerna på www.unglobalcompact.org.

INDUTRADE BIDRAR TILL FN:S HÅLLBARHETSMÅL

2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling – Sustainable Development Goals “SDGs”. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030. Under 2019 gjorde Indutrade en genomgång av hur vår verksamhet, däribland påverkan genom dotterbolagen, kan bidra till hållbarhetsmålen. Nedan återfinns exempel på områden där Indutrade anser sig ha möjlighet att bidra.

Många av Indutrade-företagen levererar lösningar och produkter som hjälper kunder att spara energi, vatten, material och CO2 som påverkar till exempel SDG 6 (rent vatten och sanitet), 7 (hållbar energi för alla), 12 (minskar avfall) och 13 (bekämpa klimatförändringarna).

Andra företag levererar lösningar och produkter som bidrar till en säkrare arbetsmiljö och bättre hälsa, vilket påverkar till exempel SDG 8 (anständiga arbetsvillkor) och SDG 3 (god hälsa och välbefinnande), medan andra levererar produkter och tjänster inom infrastruktur och tekniklösningar SDG 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur). Vi arbetar systematiskt med att säkerställa att våra verksamheter bedrivs på ett rättvist och etiskt sätt för att minimera risken för korruption genom leveranskedjan (SDG 16). Ofta finns våra bolag i mindre städer och samhällen och bidrar aktivt till utvecklingen av hållbara städer och samhällen (SDG 11), ekonomisk tillväxt och anständiga arbetsvillkor (SDG 8). Våra medarbetare drar nytta av kompetensutveckling, karriärutveckling och en stabil arbetsplats, vilket påverkar SDG 4 (god utbildning för alla) och 8 (anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt).