FN:s Global Compact

Indutrade har undertecknat FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact. Därmed förbinder sig Indutrade att aktivt arbeta med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling inom de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Med fler än 9 500 företag som signatärer i mer än 160 länder är FN:s Global Compact världens största strategiskt initiativ för företag inom hållbarhetsområdet. Initiativet initierades 1999 och är en uppmaning till företag att ta ett globalt ansvar och anpassa sina strategier och verksamheter med de 10 principerna.

Grunden för principerna

Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Årlig rapportering

En gång om året kommer Indutrade att utfärda en statusrapport (CoP) gällande hur vi bedriver vår verksamhet i enlighet med de 10 principerna samt visa vår ansvarsskyldighet. Statusrapporten publiceras på FN:s Global Compacts hemsida, tillgänglig för allmänheten.

Läs mer om FN:s Global Compact och de tio principerna på www.unglobalcompact.org.