Hållbarhet – en viktig grund för långsiktigt värdeskapande

Indutrade arbetar långsiktigt och hållbarhet är en naturlig del av vår decentraliserade affärsmodell. Vårt aktiva ägande bedrivs via bolagens styrelser där vi arbetar för att bolagen ska integrera hållbarhetsaspekter i sina affärsmodeller och strategier.

Strategiskt ramverk för hållbar utveckling

Indutrade har ett strategiskt ramverk som sammanfattar våra fokusområden för hållbar utveckling. Ramverket utgår från en väsentlighetsanalys där vi identifierat de viktigaste hållbarhetsfrågorna för koncernen och våra bolag, utifrån påverkan och intressentförväntningar. Vi arbetar mot övergripande mål inom områdena Människor, Miljö samt Produkter & kunder och har definierat tillhörande delmål och nyckeltal som följs upp minst årligen.

Syftet med vårt strategiska hållbarhetsarbete är att främja affärsmöjligheter, attrahera de bästa medarbetarna, driva hållbar lönsam tillväxt och stödja De Globala målen för hållbar utveckling. Indutrade är signatär av FN:s Global Compact och stödjer ILO-konventionerna, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag. Indutrade bidrar både direkt och indirekt till ett stort antal områden för hållbar utveckling. De Globala mål för hållbar utveckling där Indutrade har störst ansvar och möjlighet att göra skillnad presenteras ovan.

 • Människor
  Mål 2030: 100 procent engagerade medarbetare

 • Miljö 
  Mål 2030: CO2-neutral scope 1 och 2

 • Produkter & kunder
  Mål 2030: 100 procent av Indutrades bolag bidrar till hållbart kundvärde

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Hållbarhetsstyrning

Indutrades hållbarhetsstyrning är anpassad efter vår decentraliserade organisation och sker huvudsakligen via dotterbolagens styrelser. Hållbarhet finns med som obligatorisk agendapunkt på dotterbolagens styrelsemöten. Där diskuteras utfall på rapporterade data samt bolagets egen väsentlighetsanalys och tillhörande mål, nyckeltal och aktiviteter.

VD och företagsledning i varje dotterbolag har operativt ansvar för sitt eget hållbarhetsarbete och varje styrelse är ytterst ansvarig för att säkerställa att företaget följer sina egna och Indutrades riktlinjer och policyer.

Hållbarhetsstyrning sker huvudsakligen via:

 • Styrelsemöten
 • Uppförandekod, policyer, riktlinjer
 • Nätverksträffar, e-learning och utbildning
 • Hållbarhetsplattform för datainsamling

På koncernnivå är styrelsen involverad i klimatfrågor genom att godkänna strategier, policyer samt förvärv och potentiella avyttringar. På koncernnivå genomför vi också en årlig omfattande strategisk riskanalys.

Nyckeltal och resultat avseende hållbarhetsstyrning