Vår hållbarhetsvision och våra långsiktiga mål

Indutrade arbetar långsiktigt och hållbarhet är en naturlig del av vår decentraliserade affärsmodell. Vårt aktiva ägande bedrivs via bolagens styrelser där vi arbetar för att bolagen ska integrera hållbarhetsaspekter i sina affärsmodeller och strategier.

HållbarhetsVision 

Indutrades hållbarhetsstrategi bygger på vårt gemensamma åtagande att företagen inom koncernen ständigt utvecklas och förbättras på ett sätt som är ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarsfullt.

Hållbarhetsstrategin bygger på Indutrades tre fokusområden: medarbetare, miljö och lönsam tillväxt – med mål för 2030 fastställda för respektive område. För att uppnå målen till 2030 kommer Indutrade att använda sig av mätbara nyckeltal som årligen utvärderas och följs upp. Insamlingen av mätbar data påbörjas 2020 och nyckeltalen kommer att kommuniceras under första kvartalet 2021 och i hållbarhetsrapporten 2020.

 • Medarbetare 
  Mål 2030: 100 procent engagerade medarbetare

 • Miljö 
  Mål 2030: CO2-neutral (scopes 1 och 2 GHG)

 • Lönsam tillväxt
  Mål 2030: 100 procent av Indutrades företag bidrar till en hållbar utveckling i enlighet med de globala målen

Läs mer om våra hållbarhetsmål

Vår väsentlighetsanalys

För att säkerställa att vi arbetar med och redovisar de områden som är viktigast för Indutrade-koncernen och våra intressenter har vi lagt stor vikt vid vår väsentlighetsanalys.

Analysen bygger på kvalitativa intervjuer med våra intressenter, vilket inkluderar ägare, potentiella investerare, analytiker och medarbetare från Indutrades moderbolag och dotterbolag. Genom intressentdialogen, omvärldsbevakning samt branschanalys har vi identifierat våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Följande prioriterade hållbarhetsområden utgör basen för koncernens hållbarhetsarbete:

 • Anti-korruption och affärsetik
 • Förvärv
 • Hållbarhetsstyrning
 • Människor
 • Miljö- och klimatpåverkan
 • Hållbara produkter och tjänster

Nedan kan du läsa mer om hur vi arbetar inom dessa olika områden.

Anti-korruption och affärsetik

Förvärv

Hållbarhetsstyrning

Människor

Miljö- och klimatpåverkan

Hållbara produkter och lösningar