Uppförandekod

Indutrades verksamhet drivs decentraliserat genom sex affärsområden i över 200 dotterbolag. I vår förvärvsprocess är det därför centralt att säkerställa en delad värdegrund och gemensamma principer. Som ett stöd för samtliga medarbetare i det dagliga arbetet finns vår Uppförandekod.

Var och en av våra medarbetare bidrar till att Indutrades bolag uppfattas som pålitliga och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Indutrade har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kund- och aktieägarvärde. Vi ska samspela med de miljöer där vi verkar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort.

Vår verksamhet bedrivs efter följande principer:

  • Följa lagar – Vi arbetar i enlighet med de lagar som gäller i de länder där vi verkar.
  • God etik – Vår ambition är att bedriva verksamheten med god etik och vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.
  • Tät intressentdialog – Vår ambition är att bedriva vår verksamhet i nära dialog med våra anställda, våra affärspartners och med andra aktörer som påverkar och påverkas av vår verksamhet.
  • Ansvar hos anställda – Våra anställda ska följa Indutrades principer och känna ansvar för sitt eget agerande och för Indutrades produkter och tjänster.

Ansvar och organisation

Uppförandekoden är fastställd av styrelsen och finns tillgänglig för alla medarbetare, bland annat på vår digitala kommunikationsplattform Indutrade Portal. Den finns även översatt till ett antal olika språk.

Ytterst ansvarig för Uppförandekoden är koncernchefen för Indutrade, medan det löpande ansvaret för efterlevande och uppföljning av denna Uppförandekod ligger på respektive dotterbolags VD.

Det är varje medarbetares ansvar, mitt som ditt, att ta del av Uppförandekoden och använda den i vårt dagliga arbete.

Bo Annvik
VD och koncernchef

Ladda ner vår Uppförandekod