Uppförandekod

Indutrades uppförandekod är vår policy för hållbart företagande och utgör en viktig del av vårt hållbarhetsarbete. Den är vägledande för vilka vi vill vara och hur vi vill uppfattas, och omfattar alla medarbetare inom Indutradekoncernen, i samtliga länder.

Uppförandekoden tar sin utgångspunkt i de grundläggande värderingar som uttrycks i Global Compacts tio principer för hållbart företagande, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och andra internationellt vedertagna normer.

Den innehåller riktlinjer för flera viktiga områden såsom miljöhänsyn, hälsa och säkerhet, affärsetik inklusive anti-korruption, medarbetarrelationer, mänskliga rättigheter och samhällspåverkan. 97 procent av Indutrades bolag har implementerat uppförandekoden i sina verksamheter.

Var och en av våra medarbetare bidrar till att Indutrades bolag uppfattas som pålitliga och ansvarstagande företag som alltid lever upp till sina åtaganden. Indutrade har långsiktiga affärsrelationer som grund för att skapa kund- och aktieägarvärde. Vi ska samspela med de miljöer där vi verkar, med våra anställda, våra affärspartners och samhället i stort.

Vår verksamhet bedrivs efter följande principer:

  • Följa lagar – Vi arbetar i enlighet med de lagar som gäller i de länder där vi verkar.
  • God etik – Vår ambition är att bedriva verksamheten med god etik och vi skall i alla delar bedriva en juridiskt korrekt affärsverksamhet.
  • Tät intressentdialog – Vår ambition är att bedriva vår verksamhet i nära dialog med våra anställda, våra affärspartners och med andra aktörer som påverkar och påverkas av vår verksamhet.
  • Ansvar hos anställda – Våra anställda ska följa Indutrades principer och känna ansvar för sitt eget agerande och för Indutrades produkter och tjänster.

Medarbetare kan, anonymt om de så önskar, rapportera avvikelser från uppförandekoden eller misstankar om andra oegentligheter, via en extern visselblåsarfunktion. Visselblåsarfunktionen är även tillgänglig för dotterbolagens leverantörer, samarbetspartners och underleverantörer. Läs mer om visselblåsarfunktionen här.

Ansvar och organisation

Uppförandekoden är fastställd av styrelsen och finns tillgänglig för alla medarbetare, bland annat på vår digitala kommunikationsplattform Indutrade Portal. Den finns även översatt till ett antal olika språk.

Ytterst ansvarig för Uppförandekoden är koncernchefen för Indutrade, medan det löpande ansvaret för efterlevande och uppföljning av denna Uppförandekod ligger på respektive dotterbolags VD.

UPPFÖRANDEKOD FÖR LEVERANTÖRER OCH SAMARBETSPARTNERS

Under 2019 infördes en uppförandekod för leverantörer och samarbetspartners. Uppförandekoden för leverantörer och sam­arbetspartners kan tillämpas av Indutrade­-koncernens dotterbolag i deras affärsför­hållanden och ställer krav på att leverantörer och samarbetspartners ska agera ansvarsfullt när det kommer till miljö, arbetsförhållanden, mänskliga rättigheter och etiskt företagande.

En betydande del av Indutrades påverkan på miljö och omvärld sker i dotterbolagens leve­rantörskedja. En stor del av dotterbolagen har inte någon egen produktion, så produk­terna som säljs tillverkas i länder där arbetsförhållanden, miljöreglering och affärsetik, inklusive anti­korruption, kan variera. Det är därför avgörande att arbeta med leveran­törer och samarbetspartners för att bidra till hållbar utveckling. 81 procent av Indutrades bolag har helt eller delvis inkluderat leverantörer och samarbetspartners att omfattas av uppförandekoden. 

Det är varje medarbetares ansvar, mitt som ditt, att ta del av Uppförandekoden och använda den i vårt dagliga arbete.

Bo Annvik
VD och koncernchef