Nyckeltal, Mål & Resultat

För att uppnå hållbarhetsmålen för 2030 har Indutrade definierat ett antal nyckeltal inom varje målområde. Mål och nyckeltal kommer att utvärderas årligen för att säkerställa ett effektivt arbetssätt för att identifiera, mäta och beräkna de faktorer som påverkar Indutrades långsiktiga mål och arbete framåt med dem.

Nedan kan du läsa mer om nyckeltal och resultat för respektive hållbarhetsmål.

KPI Människor

Engagerade medarbetare

KPI: andel bolag som mäter medarbetarnas nöjdhet/engagemang
Startpunkt 2020: 58 %
Utfall 2021: 64 %
Mål 2025: 100 %

Ledarskaps- och kompetensutveckling

KPI: andel av bolagens VD:ar som är internt rekryterade
Startpunkt 2020: 50 %
Utfall 2021: 50 %
Mål 2025: 60 %

Medarbetarnas engagemang

KPI: andel av koncernens medarbetare som är fortsatt anställda (retention rate)
Startpunkt 2020: 90 %
Utfall 2021: 89,5 %
Mål 2025: 85-90 %

Mångfald och inkludering

KPI: andel av dotterbolagsstyrelser med kvinnor representerade
Startpunkt 2020: 17 %
Utfall 2021: 21 %
Mål 2025: 60 %

Medarbetarnas välbefinnande

KPI: Sjukfrånvaro totalt (kort- och långtidsfrånvaro)
Startpunkt 2020: 6,1 dagar/heltidsanställd
Utfall 2021: 8,1 dagar/heltidsanställd
Mål 2025: 4,3 dagar/heltidsanställd

Medarbetarnas säkerhet

KPI: Arbetsolycksfallsfrekvens1)
Startpunkt 2020: 3,2
Utfall 2021: 1,8
Mål 2025: 1,6

1) Olycksfrekvens är antalet skador per 200 000 arbetade timmar

KPI Miljö

KPI Lönsam tillväxt