VASTUULLISUUS – TÄRKEÄ PERUSTA PITKÄAIKAISELLE ARVON LUOMISELLE

Indutrade toimii pitkäjänteisesti, ja vastuullisuus on luonnollinen osa liiketoimintaamme ja hajautetun päätöksenteon liiketoimintamalliamme. Teemme aktiivista omistajaohjausta toimimalla konsernin yhtiöiden hallituksissa ja integroimme vastuullisuusnäkökulmat osaksi yritystemme liiketoimintamalleja ja strategioita.

STRATEGINEN KEHYS KESTÄVÄLLE KEHITYKSELLE

Indutrade on laatinut strategisen kehyksen, joka kattaa vastuullisuustyömme painopistealueet. Kehyksen perustana on olennaisuusanalyysi, jonka avulla olemme tunnistaneet konsernin ja yhtiöidemme kannalta tärkeimmät vastuullisuuskysymykset niiden vaikutusten ja sidosryhmien odotusten perusteella. Työmme painopistealueet ovat ihmiset, ympäristö sekä tuotteet ja asiakkaat, joille olemme asettaneet kokonaisvaltaiset tavoitteet. Lisäksi olemme määritelleet osatavoitteet ja avainluvut, joita seurataan vähintään vuosittain.

Strategisen vastuullisuustyömme tavoitteina on edistää liiketoimintamahdollisuuksia, houkutella parhaat työntekijät, saada aikaan kannattavaa kasvua kestävällä tavalla ja tukea globaalien kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals, SDG) saavuttamista. Indutrade on allekirjoittanut YK:n Global Compact -ohjelman ja tukee ILOn yleissopimuksia, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia ohjaavia periaatteita ja OECD:n toimintaohjeita monikansallisille yrityksille. Indutrade toimii sekä suoraan että välillisesti monella eri kestävän kehityksen osa-alueella. Kuvassa on esitetty ne kestävän kehityksen tavoitteet, joihin Indutrade voi ja haluaa vastuullisuustyössään erityisesti vaikuttaa.

 • Ihmiset
  Tavoite 2030: 100 % sitoutunut henkilöstö

 • Ympäristö
  Tavoite 2030: CO2-neutraalius (Scope 1 ja Scope 2)

 • Tuotteet ja asiakkaat
  Tavoite 2030: 100 % Indutrade-yhtiöistä tuottaa kestävää arvoa asiakkaille

Lue lisää vastuullisuustavoitteistamme

Vastuullisuuden hallinnointi

Indutrade-konsernissa vastuullisuustyön hallinnointi on toteutettu hajautetun päätöksentekomallimme mukaisesti siten, että päävastuussa hallinnoinnista ovat tytäryhtiöiden hallitukset. Vastuullisuus on tytäryhtiöiden hallitusten kokousten asialistalla pakollisena käsiteltävä asia. Kokouksissa käydään läpi vastuullisuusraporttien tuloksia ja keskustellaan kunkin yrityksen omasta olennaisuusanalyysistä ja siihen liittyvistä tavoitteista, avainluvuista ja toiminnasta.

Tytäryhtiöissä toimitusjohtajalla ja yritysjohdolla on operatiivinen vastuu yrityksen vastuullisuustyöstä. Kunkin yhtiön hallitus vastaa viime kädessä siitä, että yritys noudattaa omia ja Indutrade-konsernin linjauksia ja toimintaohjeita.

Vastuullisuuden hallinnoinnin toteutus:

 • Hallituksen kokoukset
 • Eettiset periaatteet, toimintaohjeet, linjaukset (lue lisää eettisestä ohjeistosta)
 • Verkostotapaamiset, verkkokoulutus, koulutus
 • Vastuullisuustietojen raportointi

Konsernin hallitus osallistuu vastuullisuustyöhön hyväksymällä strategiat ja toimintaohjeet sekä päättämällä yritysostoista ja mahdollisista liiketoimintamyynneistä. Konsernitason tehtävänä on laatia vuosittain kattava strateginen riskianalyysi.

VASTUULLISUUSTYÖN HALLINNOINNIN AVAINLUVUT JA TULOKSET