Hållbarhetsmål 2030

År 2015 introducerade FN Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling – Sustainable Development Goals, “SDGs”. Målen ska bidra till socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar utveckling och vara uppnådda till år 2030.

Nedan kan du läsa mer om våra mål och hur de bidrar till att uppnå de globala målen, samt se koncernens resultat för de senaste tre åren.

Människor: 100 procent engagerade medarbetare

Mål 2030: 100 procent engagerade medarbetare

Att säkerställa att medarbetarna mår bra och utvecklas i organisationen är ett prioriterat område för Indutrade och avgörande för koncernens framgång. Genom att fokusera på kontinuerlig ledarskaps- och kompetensutveckling, bygga inkluderande team och arbetsplatser där människor trivs, samt genom att säkerställa säkra och hälsosamma arbetsförhållanden, möjliggör vi långsiktig tillväxt för vår verksamhet.

En av de viktigaste förutsättningarna för långsiktighet i våra verksamheter är att säkerställa att rätt kompetens finns inom koncernen. Hos våra dotterbolag handlar det till stor del om att dra nytta av den kompetens som redan finns internt. Det gör vi både genom att vidareutbilda nyckelpersoner och genom att dela kunskap och erfarenheter inom koncernen.

Vi tror på att ge människor frihet och förtroende. Det skapar arbetsglädje, stolthet och engagemang. Att lyckas attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare är en förutsättning för Indutrades långsiktiga lönsamhet. Genom att bygga team med mångfald ökar förmågan till utveckling och innovation.

Vidare är hälsa och säkerhet på arbetsplatsen är grundläggande för Indutrade. Att investera i förbättrade arbets- och produktionsmiljöer är något som vi prioriterar, stödjer och uppmuntrar.

 

Resultat och nyckeltal avseende Människor

Nyckeltal 2020 2021 2022 Mål 2025
Andel bolag som mäter medarbetarengagemang/–nöjdhet (%) 58 64 76 100
– varav andel som har med diskriminering och trakasserier som uppföljningsområde (%) 90 100
– varav andel som har med ledarskap som uppföljningsområde (%) 94 100
Andel fortsatt anställda (%) 90 89 88 Min 85
Andel bolag som har processer för regelbundna och dokumenterade kompetensutvecklingssamtal (%) 93 100
Andel internt rekryterade VD:ar i bolagen (%) 50 50 46 60
Andel bolag med etablerade ledningsgrupper (%) 74 87
Andel kvinnor i totala arbetsstyrkan (%) 24 24 26 30
Andel ledningsgrupper med kvinnlig representation (%) 80 73 90
Andel bolag med kvinnlig representation i styrelsen (%) 17 21 28 50
Olycksfallsfrekvens 1) 3,2 1,8 1,5 Kontinuerlig minskning mot 0
Sjukfrånvaro, antal dagar per heltidsanställd 6,1 8,1 8,7 4,3
Andel bolag som har en process för att analysera, dokumentera och åtgärda arbetsrelaterade risker (%) 93 100

1) Olycksfrekvensen mäts som antalet skador per 200 000 arbetade timmar.

 

Globala delmål som vi särskilt bidrar till genom vårt arbete med människor

SDG-people-SV.png

Miljö: CO2-neutral (scope 1 och 2 GHG)

Produkter & kunder: 100 procent av Indutrades företag bidrar till hållbart kundvärde