Att vara en del av Indutrade innebär en finansiell stabilitet, vilket är en trygghet inte bara för oss, utan även för våra leverantörer och kunder.

Per-Arne Forsman

VD Filterteknik Sverige AB

paf@filterteknik.se
300
Omsättning MSEK
72
Antal anställda
1970
Grundat
2010
Förvärvat

Stor frihet under ansvar

Lekang Group är specialister inom filter och filtreringsteknik och ledande i Norden inom sin nisch. Vår devis är ”Tryggt och enkelt” och den fångar både vad vi som grupp står för och vad vi strävar efter, säger Per-Arne Forsman, verkställande direktör sedan 2015.

Gruppens fyra bolag är Lekang Filter AS i Norge, Filterteknik Sverige AB, danska Filterteknik AS och Filterteknik Suomi Oy baserat i Finland. Det första bolaget startades i Norge 1970 av familjen Lekang. Ursprungligen sålde företaget anläggningsmaskiner men såg gan­ska snart att den växande användningen av olika typer av filter utgjorde en intressant potential för att sälja förbrukningsvaror på eftermarknaden och sedan 1990-talet fokuse­rar Lekang Group helt på filterverksamheten.

Ökad komplexitet krävde ägarbyte

I takt med att gruppen växte ökade komplexi­teten både gällande ägande och organisation. Behovet av en tydlig plan för succession och framtid blev påtaglig och ägarna började leta efter en partner som delade deras värderingar; att fokusera på människorna i företaget, upp­muntra entreprenörskap, stödja tillväxt och säkerställa framtida framgång. Just en sådan partner fann de i Indutrade, som förvärvade hela företagsgruppen 2010. Lekang Group uppfyllde de kriterier Indutrade har för ett bolagsförvärv; hög teknisk nischkompetens, god lönsamhet, engagerad ledning och medarbetare samt långvariga relationer med såväl kunder som leverantörer.

Stort utbud och avancerad webblösning

–Lekang Group distribuerar filter från över 100 olika varumärken så vårt utbud är mycket stort, säger Per-­Arne. Vi är ledande i Norden med marknadens mest kompletta lager innehål­lande över 5 000 olika artikelnummer. Vi har därmed också marknadens högsta servicenivå där över 90 procent av beställningarna på lagervaror kan skickas samma dag.

När verksamheten inriktades på filtrering vände Lekang Group sig främst till marknaden för mobila anläggningsmaskiner som används vid exempelvis vägbyggen, gruvdrift, jord-­ och skogsbruk. Filter till eftermarknaden för mobil utrustning är fortfarande den största applikationen, men portföljen har vuxit betydligt och en ganska stor andel har en inriktning mot industriell hydraulik, processfiltrering, damm och ventilation.

–Vår främsta styrka, vid sidan av vårt breda sortiment, är vår djupa kunskap om filtrerings­processer och filterapplikationer. Våra kunder har sällan en egen filterexpert men vi kan vara den experten för våra kunder och därmed underlätta deras dagliga verksamhet samt låta dem fokusera på sin kärnverksamhet. Den avancerade webbapplikation LFS (Lekang Filter System) med e­-handel och som är inte­grerad i våra system, knyter samma de fyra nordiska verksamheterna. Här kan kunden söka efter olika maskintyper och bygga ett eget bibliotek över sin maskinpark samt där­med få en tydlig överblick över sina filterbehov. Kunden kan här även hitta tekniska data, lager­nivåer, beställningar och mycket mer. Vi har byggt applikationen utifrån våra kunders behov, allt i enlighet med vår devis ”tryggt och enkelt”, säger Per-Arne.

Hållbara lösningar

–Våra produkter är till sin natur en del av våra kunders hållbarhetslösningar. Genom att använda rätt filtreringsteknik uppnås flera posi­tiva effekter. Tack vare att maskiner och utrust­ning förses med korrekt filterlösning ökar exem­pelvis utrustningens livslängd liksom produktivi­teten, antalet produktionsstopp minimeras och energiåtgången minskar, säger Per­-Arne.

–När det gäller vårt eget hållbarhetsarbete fokuserar vi som distributör på att minska kol­dioxidutsläppen från transporter och att välja leverantörer som prioriterar sitt eget hållbar­hetsarbete. Inom Indutrade finns också ett hållbarhetsnätverk där vi kan ta del av best­-practice inom gruppen och få idéer samt inspi­ration kring hur vi kan arbeta med olika håll­barhetsfrågor på ett sätt som passar just vår verksamhet. En ökad fokusering på hållbarhet, både hos oss som företag och hos våra kunder, skapar goda affärsmöjligheter som vi kommer att utveckla.

Stöd från Indutrade

–Decentralisering är ett kärnvärde i Indutrades styrmodell; som VD får du stor frihet att driva ditt företag. Vi har månatliga rapporteringsru­tiner och en kompetent styrelse som påtagligt bidrar till vår utveckling. Vi vet att Indutrade finns som stöd när det behövs vilket har varit extra tydligt under rådande pandemi. Redan från första covidutbrottet i mars 2020, har Indutrade stöttat oss och betonat vikten av att ta hand om vår personal, vår affär och våra kunder, säger Per­-Arne.

–Att vara en del av Indutrade innebär också en finansiell stabilitet, vilket är en trygghet inte bara för oss, utan även för våra leverantörer och kunder. Tack vare detta har Lekang Group kunnat expandera på ett sätt som inte hade varit möjligt annars. Vi planerar även för ytterli­gare expansion och här kommer Indutrades finansiella styrka, stora kontaktnät samt unika kompetens att vara till stor hjälp, oavsett om vi växer organiskt eller via förvärv. Trots Indutrades storlek är beslutsvägarna korta. Pre­senterar du väl underbyggda och genom­tänkta planer finns stora möjligheter att snabbt få gehör. Den minimala byråkratin, fokus på det väsentliga och ett tydligt långsik­tigt perspektiv menar jag är unikt för Indutrade, säger Per­-Arne.

Trots Indutrades storlek är beslutsvägarna korta. [...] Den minimala byråkratin, fokus på det väsentliga och ett tydligt långsik­tigt perspektiv menar jag är unikt för Indutrade.

Ovärderligt kontaktnät

–Även det kontaktnät man får i Indutrade är unikt och ovärderligt. Alla VD:ar träffas vid en årlig VD­-konferens men ett par gånger per år är det även konferenser inom affärsområdet och mindre sammankomster mellan bolag inom närliggande branscher. Viljan att dela med sig av kunskap och erfarenhet är alltid stor. ­

–Att vara en del av en koncern med över 200 högpresterande bolag gör att man blir ödmjuk, säger Per-­Arne. Det är samtidigt oerhört inspirerande; vi sporras till att göra bra ifrån oss och leverera för att visa att vi är ett bolag som är värt att satsa på även fortsättningsvis.

Per-Arne Forsman

VD Filterteknik Sverige AB

paf@filterteknik.se