Med stöd från Indutrade har vi lärt oss att arbeta mer effektivt med affärsplaner och finansiella analyser, vilket gör att vi har bättre kontroll på kassaflöde och marknadsak­tiviteter.

Jindřich Petřík

VD Cheirón

jpetrik@cheiron.eu
~11
Omsättning MEUR
65
Antal anställda
1994
Grundat
2020
Förvärvat

Indutrades filosofi ett viktigt försäljningsargument

Tjeckiska Cheirón, baserat i Pilsen, är verksamt inom medicinteknik och sedan hösten 2020 är de en del av Indutradekoncernen. Förvärvet av Cheirón var ett utmärkt tillskott till Indutrades kluster av medicinteknik- och vårdbolag och Cheiróns verkställande direktör Jindřich Petřík uppskattar redan fördelarna med att vara en del av en stark koncern.

–Cheiróns verksamhet står på tre ben, förklarar Jindřich. Det första benet är distribution av medicintekniska produkter från ledande glo­bala tillverkare. Det andra benet består av egen tillverkning av medicinsk utrustning, främst elektriska kirurgiska sugapparater. Det tredje benet tillhandahåller kompletta kvalificerade tjänster för all medicinsk utrustning som vi dist­ribuerar. Tillförlitlig prestanda gällande alla de medicintekniska produkter vi levererar är oer­hört viktigt och vårt team av specialister, med lång erfarenhet av kalibrering och regel­bundna säkerhetskontroller, är därför helt avgörande.

–Den tjeckiska marknaden är naturligtvis viktig för oss – nästan alla medicinska anläggningar och sjukhus i Tjeckien är våra kunder sedan många år tillbaka – men vi använder oss också av ett nätverk av specialiserade distribu­törer som erbjuder våra produkter till mer än 65 länder över hela världen, säger Jindřich.

_CHA0985.jpg

Hållbarhet allt viktigare

–Fram till nyligen har vi haft en pragmatisk inställning till hållbarhetsfrågan – vi sparar energi, använder ekologiska material, packar våra produkter i återvunnen kartong etc. Nu analyserar och definierar vi dock nya möjlighe­ter för hur olika hållbarhetsmål ska uppfyllas. Vi hoppas kunna ta ett eget solcellskraftverk i bruk, vi ökar antalet hybrid­- och elbilar i for­donsflottan och vi förbereder ett program för att ge våra kollegor än fler möjligheter till kom­petensutveckling. Vi arbetar också för en jämn könsfördelning vilket resulterat i att tre av Cheiróns fyra avdelningar leds av kvinnor idag, berättar Jindřich.

Demokratisering skapade möjligheter

–Efter Berlinmurens fall 1989 och demokratise­ringen av Östeuropa, var det uppenbart att sjukhusen hade brist på moderna och effektiva medicintekniska produkter. Vi var fyra vänner som såg en affärsmöjlighet och 1994 grun­dade vi Cheirón. I takt med att verksamheten växte organiskt breddade vi successivt vår port­följ av produkter och tjänster. Efter några år lämnade mina kompanjoner företaget och jag blev ensam ägare. Trots stark tillväxt har vi all­tid behållit en familjär atmosfär i företaget. Då vi eftersträvar långvariga kundrelationer är våra medarbetares engagemang och ansträng­ningar avgörande för vår framgång, säger Jindřich.

Stöttande ägare

–Medicinsk verksamhet är ett utmanande område som är strikt reglerat och anpassningar till nya krav är ofta kostsamma. När jag kontak­tades av Indutrade för några år sedan hade jag aldrig tidigare övervägt att sälja. Men vid ett visst skede i ett företags utveckling blir det uppenbart att det kan vara fördelaktigt att vara en del av en större, finansiellt stark koncern, som kan erbjuda stöd och kunskap för att öka tillväxten och även vara en stark partner för våra leverantörer. Vid denna tidpunkt var det också klart att ingen av mina fem barn ville ta över företaget. Av dessa skäl ansåg jag att Indutrades erbjudande var ett rationellt, rim­ligt och stabiliserande steg i Cheiróns utveck­ling, säger Jindřich.

Vid ett visst skede i ett företags utveckling blir det uppenbart att det kan vara fördelaktigt att vara en del av en större, finansiellt stark koncern.

–Genom andra entreprenörer och företag visste jag att svenska och nordiska företag har ett gott rykte som ägare; de har en kultur präg­lad av förtroende och respekt för befintlig led­ning och stödjer företaget så att det kan växa och förbättras. Detta bidrog definitivt till mitt beslut att sälja till Indutrade. Indutrades filosofi om decentraliserat ledarskap och betydande autonomi för bolagen i koncernen var också avgörande för mig. Indutrade äger också Bia­meditek, ett polskt företag inom samma bransch som Cheirón, vars VD jag känner och som berättat för mig om Indutrades företags­kultur, samt om sina egna positiva erfarenheter av att vara en del av Indutradekoncernen.

Uppfyllda löften

–Vi har inte varit en del av koncernen särskilt länge, men jag kan redan säga att Indutrade har hållit sina löften; allt vi kom överens om har uppfyllts. Med stöd från Indutrade har vi lärt oss att arbeta mer effektivt med affärsplaner och finansiella analyser, vilket gör att vi har bättre kontroll på kassaflöde och marknadsak­tiviteter. En annan fördel är affärssamarbetet med vårt systerbolag Biameditek. Dessutom har vi nu en djupare förståelse för vikten av hållbarhet och vi har successivt införlivat hållbarhetsmål i våra affärsplaner. Med Indutrade som ägare kan jag vara säker på att det finns en stabil och solid grund för att bygga en framtid för Cheiróns medarbetare, kunder och leveran­törer, säger Jindřich.

–Eftersom Cheirón endast varit en del av Indutradekoncernen i knappt två år har jag bara hunnit delta vid ett av Indutrades årliga VD­-möten. Det var både upplyftande och inspi­rerande att få träffa andra VD:ar och ta del av den generösa atmosfären. Jag ser en stor potential för framtida samarbete och erfarenhetsutbyte, säger Jindřich.

Goda utsikter för framgång

–Cheirón genomgår för närvarande en anpass­ning till EU:s nya plattform som styr produktion och distribution av medicintekniska produkter i Europa (Förordningen om medicintekniska produkter). De mål som framkommer av detta nya direktiv är av yttersta vikt för oss. För att utöka exportverksamheten kommer vi att lan­sera en ny e-handelsplattform för vår sugut­rustning, avsedd för våra internationella distri­butörer. Långsiktigt strävar vi efter att vidareut­veckla vår portfölj och bli en leverantör av komplexa lösningar för sjukhus. Med Indutrade som ägare har vi möjlighet att nå våra mål snabbare än annars, säger Jindřich.

Jindřich Petřík

VD Cheirón

jpetrik@cheiron.eu