Valberedning

Här hittar du information om valberedningens sammansättning samt arbetsgång och förslag inför kommande årsstämma.

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 6 maj 2013 fattades beslut om en stående instruktion för Indutrades valberedning som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen inför kommande stämmor utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter per 31 augusti varje år och ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2019 offentliggjordes den 26 september 2018 baserat på ägaruppgifter per 31 augusti 2018.

Arbete Inför årsstämman 2020

Vid årsstämman den 6 maj 2013 beslutades om en instruktion för valberedningen i Indutrade AB (publ) som gäller tills vidare, vilken innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna per den sista handelsdagen i augusti varje år, samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. 

I enlighet med detta utsågs den 24 september 2019 en valberedning inför årsstämman 2020 bestående av:

  • Claes Boustedt, valberedningens ordförande - L E Lundbergföretagen
  • Katarina Martinson - ordförande i Indutrade AB
  • Henrik Didner - Didner & Gerge Fonder
  • Dick Bergqvist - AMF Försäkring och Fonder
  • Bo Selling - Alecta Pensionsförsäkring

Bo Selling, företrädare för Alecta Pensionsförsäkring, avgick ur valberedningen den 25 maj 2020.

Valberedningen har inför årsstämman 2020 hållit tre protokollförda sammanträden och därutöver haft löpande kontakt. I styrelsenomineringsarbetet har valberedningen beaktat bland annat bolagets verksamhet och framtida inriktning samt de krav som bolagets strategiska utveckling, internationella verksamhet samt styrning och kontroll ställer på styrelsens kompetens och sammansättning.

Vidare har valberedningen såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1. Förslaget till ny styrelse har tagits fram efter en avvägning mellan Kodens krav på mångsidighet, bredd och strävan efter en jämn könsfördelning samt behovet av kontinuitet i styrelsearbetet.

Den utvärdering som gjorts av styrelsens arbete och som valberedningen tagit del av visar att den nuvarande styrelsen representerar en bred kompetens, med såväl gediget industriellt och finansiellt kunnande som kunskap om internationella förhållanden och marknader. Ledamöternas engagemang har varit stort och närvarofrekvensen hög. Valberedningen har följaktligen kunnat konstatera att styrelsearbetet fungerat väl.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2020

Valberedningen föreslår att Katarina Martinson väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2020. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson, Anders Jernhall och Bo Annvik.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Kontakta Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.com eller via Indutrades postadress nedan.

Förslag ska lämnas i god tid före årsstämman 2020 och senast den 31 december 2019 för att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt.