Valberedning

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 6 maj 2013 fattades beslut om en stående instruktion för Indutrades valberedning som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen inför kommande stämmor utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats. Eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti och offentliggjöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB inför årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att Katarina Martinson väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2018. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Jernhall.

Nuvarande ordförande Fredrik Lundberg har avböjt omval. Tidpunkten har bedömts lämplig att lämna över ordförandeskapet. Katarina Martinson har gedigen kunskap om bolaget och borgar för kontinuitet i styrelsearbetet.

Fredrik Lundberg har önskat frånträda ett av sina uppdrag som en anpassning till de riktlinjer om lämplighetsprövningar från EBA och ESMA som träder ikraft den 30 juni 2018. Regelverket behandlar bland annat beräkningen av det högsta tillåtna antal uppdrag som en styrelseledamot i ett betydande bankaktiebolag får inneha. Fredrik Lundberg är vice ordförande i Handelsbanken.

Katarina Martinson är född 1981, civilekonom och har varit styrelseledamot i Indutrade sedan 2015. Katarina är styrelseledamot i de börsnoterade företagen L E Lundbergföretagen AB och Husqvarna Group. Hon är även huvudinvesterare och styrelseledamot i Fidelio Capital.

Anders Jernhall är född 1970 och civilekonom. Han är vice VD och ekonomi- och finansdirektör i Holmen AB.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Nästa årsstämma

Årsstämma i Indutrade kommer att hållas torsdagen den 26 april 2018.

Kontakta Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.se eller via Indutrades postadress ovan. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december.