Valberedning

Här hittar du information om valberedningens sammansättning samt arbetsgång och förslag inför kommande årsstämma.

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 6 maj 2013 fattades beslut om en stående instruktion för Indutrades valberedning som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen inför kommande stämmor utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande, som även ska sammankalla valberedningen till dess första möte. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter per 31 augusti varje år och ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman.

Valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021 offentliggjordes den 16 september 2020 baserat på ägaruppgifter per 31 augusti 2020.

  • Claes Boustedt, valberedningens ordförande – L E Lundbergföretagen
  • Dick Bergqvist – AMF Försäkring och Fonder
  • Camilla Wirth – Alecta Pensionsförsäkring
  • Henrik Didner – Didner & Gerge Fonder
  • Katarina Martinson – Ordförande i Indutrade AB

Arbete Inför årsstämman 2021

Valberedningen har haft två protokollförda möten inför stämman 2021 där man bland annat tagit del av utvärderingen av styrelsens arbete under det gångna året samt diskuterat styrelsens sammansättning. Valberedningen ska arbeta fram förslag att föreläggas årsstämman för beslut vad avser ordförande vid stämman, ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, arvode till styrelsen, arvodering och val av revisor samt principer för att utse ny valberedning.

Valberedningen har såsom mångfaldspolicy tillämpat Kodens regel 4.1, det vill säga att styrelsen ska ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning, präglad av mångsidighet och bredd avseende de bolagsstämmovalda ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund, samt att en jämn könsfördelning ska eftersträvas. Årsstämman 2020 beslutade i enlighet med valberedningens förslag.

Genom att bland annat ta del av resultatet av den utvärdering av styrelsen som skett och utifrån nuvarande styrelseledamöters tillgänglighet för omval, gör valberedningen en bedömning av huruvida den sittande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av bolagets situation och framtida inriktning, eller om sammansättningen av kompetenser och erfarenheter behöver ändras.

Valberedningens förslag inför årsstämman 2021

Valberedningen föreslår att Katarina Martinson väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2021. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson, Anders Jernhall och Bo Annvik.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Kontakta Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.com eller via Indutrades postadress.