Valberedning

Valberedningens sammansättning

Vid årsstämman den 6 maj 2013 fattades beslut om en stående instruktion för Indutrades valberedning som gäller tills vidare. Enligt denna instruktion ska valberedningen inför kommande stämmor utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren.

För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats. Eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti och offentliggjöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen, tillika valberedningens ordförande, Katarina Martinson, L E Lundbergföretagen, tillika styrelsens ordförande, Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder, Dick Bergqvist, AMF Försäkring och Fonder och Niklas Johansson, Handelsbanken Fonder.

Årsstämma i Indutrade kommer att hållas den 9 maj 2019 i Stockholm.

Kontakta Valberedningen

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.se eller via Indutrades postadress ovan. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december.