Vill du sälja ditt bolag?

Indutrade har en opportunistisk förvärvsstrategi. Vi förvärvar bolag som är framgångsrika och välskötta med en väl definierad marknad och ett tydligt erbjudande.

Något som ofta tilltalar entreprenörer som överväger att sälja sina bolag är att Indutrade är långsiktiga ägare, med målet att utveckla de bolag vi förvärvar, utan någon exitstrategi. I kombination med en decentraliserad struktur där resultat- och affärsansvar ligger hos respektive dotterbolag erbjuder vi en attraktiv möjlighet för potentiella säljare.

Utveckla

Att ingå i Indutradekoncernen innebär att bolaget behåller sin identitet samtidigt som det får tillgång till koncernkollegornas samlade erfarenheter och kunskaper och bidrar till en värdefull kunskapsöverföring.

Förvärva

Vi ställer höga krav på de bolag vi förvärvar. De drivs av entreprenörer som brinner för sin affärsidé, som vill utveckla verksamheten ytterligare och som delar vår värdegrund om hållbart företagande.

Decentraliserat ansvar

Vi menar att ansvaret att agera alltid ska ligga på den nivå i organisationen där konsekvenserna av besluten bäst kan bedömas. Det innebär att förvärvade bolag får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla ledning, kultur och sitt namn. Vår övergripande styrmodell präglas av tydliga finansiella mål, informationsutbyte och decentraliserat ansvar. Att modellen fungerar har vi bevisat ända sedan starten 1978.

Entreprenörskapet bibehålls

Den decentraliserade strukturen med hög grad av självbestämmande även efter förvärvet är en viktig faktor för att kunna behålla nyckelpersoner i förvärvade bolag. Nyckelpersonerna är många gånger entreprenörer som är viktiga både för affärsutvecklingen, för relationerna till kunder och leverantörer och även för bolagskulturen och sättet att arbeta på.

Vad vi erbjuder

Business as usual

Vår decentraliserade organisation medför att självbestämmandet
i bolagen är stort vilket skapar frihet och flexibilitet. De bästa affärsbesluten fattas nära kunden av personer som bäst känner till kundens behov och processer.

Professionell styrelse

Vi tillsätter en engagerad styrelse som stödjer företagsledningen och agerar bollplank. Genom vår samlade kompetens, erfarenhet och struktur skapas förutsättning för fortsatt utveckling av bolagen.

Expertis

Indutrade stödjer dotterbolagen med industriellt och tekniskt kunnande, affärsutveckling, finansiering och målstyrning. Vi erbjuder också stöd gällande bland annat kompetensutveckling, digitalisering och hållbarhet.

Finansiell styrka

Koncernens finansiella styrka skapar stabilitet och underlättar våra bolags expansion. Som stabil ägare tar vi ansvar för bolagens långsiktiga fortlevnad.

Kunskapsdelning och Nätverk

Vi delar erfarenhet, kunskap och "best practice" genom nätverksträffar, utbildningar och via vår digitala kommunikationsplattform Indutrade Portal. Många utmaningar och lösningar är relevanta för de flesta bolag och genom kunskapsutbyte och informellt nätverkande främjas utbyte av idéer och erfarenheter mellan bolagen.

Kompetens- och ledarutveckling

I en decentraliserad organisation är människorna avgörande. Vi är mycket måna om att vi för varje bolag har en noga utvald VD, ledning och styrelse. Under paraplyet Indutrade Academy driver vi flera skräddarsydda utbildningar för att kontinuerligt vidareutveckla våra nyckelpersoner.

Läs mer

Vara en del av Indutrade

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss.

Förvärv

Indutrade har lång erfarenhet av företagsförvärv. Det är en naturlig del av verksamheten och ett väsentligt inslag i vår strategi för tillväxt.