Vill du sälja ditt bolag?

Indutrade har en opportunistisk förvärvsstrategi. Vi förvärvar bolag som är framgångsrika och välskötta med en väl definierad marknad och ett tydligt erbjudande.

Något som ofta tilltalar entreprenörer som överväger att sälja sina bolag är att Indutrade är långsiktiga ägare, med målet att utveckla de bolag vi förvärvar, utan någon exitstrategi. I kombination med en decentraliserad struktur där resultat- och affärsansvar ligger hos respektive dotterbolag erbjuder vi en attraktiv möjlighet för potentiella säljare.

Utveckla

Att ingå i Indutradekoncernen betyder att bolaget behåller sin identitet samtidigt som det får tillgång till koncernkollegornas samlade erfarenheter och kunskaper och bidrar till en värdefull kunskapsöverföring.

Förvärva

Vi ställer höga krav på de bolag vi förvärvar. De drivs av entreprenörer som brinner för sin affärsidé, som vill utveckla verksamheten ytterligare och som delar vår värdegrund om hållbart företagande.

Decentraliserat ansvar

Vi menar att ansvaret att agera alltid ska ligga på den nivå i organisationen där konsekvenserna av besluten bäst kan bedömas. Det innebär att förvärvade bolag får fortsätta sin verksamhet som tidigare och behålla ledning, kultur och sitt namn. Vår övergripande styrmodell präglas av tydliga finansiella mål, informationsutbyte och decentraliserat ansvar. Att modellen fungerar har vi bevisat ända sedan starten 1978.

Entreprenörskapet bibehålls

Den decentraliserade strukturen med hög grad av självbestämmande även efter förvärvet är en viktig faktor för att kunna behålla nyckelpersoner i förvärvade bolag. Nyckelpersonerna är många gånger entreprenörer som är viktiga både för affärsutvecklingen, för relationerna till kunder och leverantörer och även för bolagskulturen och sättet att arbeta på.

Nyttan av att ingå i Indutrade

  • Indutrade stödjer dotterbolagen med industriellt och tekniskt kunnande, affärsutveckling, finansiering och målstyrning.
  • Vi erbjuder stöd gällande bland annat kompetensutveckling och främjar kunskapsöverföring mellan bolagen.
  • Som stabil ägare tar vi ansvar för dotterbolagens långsiktiga fortlevnad.
  • Koncernens finansiella styrka underlättar dotterbolagens expansion och skapar stabilitet.
  • Vid interna nätverksträffar och via vår digitala kommunikationsplattform, Indutrade Portal, ges möjlighet till kunskapsutbyte och informellt nätverkande.
  • Varje kvartal görs en intern benchmarking i form av en rankinglista för att tydliggöra målen för bolagen och att ge dess VD:ar kunskap om andra bolags utveckling i koncernen.

Läs mer

Vara en del av Indutrade

För att på bästa sätt förstå hur vi arbetar och vad det innebär att vara en del av Indutrade kan du här läsa intervjuer med några av de entreprenörer som sålt sina bolag till oss.

Förvärv

Indutrade har lång erfarenhet av företagsförvärv. Det är en naturlig del av verksamheten och ett väsentligt inslag i vår strategi för tillväxt.