Mål & Strategi

Indutrade-koncernen eftersträvar att med begränsad affärsrisk kontinuerligt växa inom utvalda geografiska marknader, produktområden och nischer. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Finansiella mål och måluppfyllelse

Försäljningstillväxt

EBITA-marginal

Avkastning på sysselsatt kapital

Nettoskuldsättningsgrad

Utdelningsandel

Koncernens övergripande mål är att skapa hållbar lönsam tillväxt.

Strategisk riktning

Indutrades övergripande strategiska riktning är att tillvarata den organiska tillväxtpotentialen som finns i våra bolag och att öka vår förmåga att göra fler framgångsrika förvärv. Det tar sin utgångspunkt i vår affärsmodell: att utveckla och förvärva framgångsrika företag som leds av passionerade entreprenörer.

Strategiska fokusområden

Medarbetarutveckling

Kunskapsdelning

Hållbarhet som affärsmöjlighet

Professionellt ägarskap

Skalbarhet

Framsteg 2023

Förvärvsstrategier

Att växa genom att förvärva stabila, lönsamma och entreprenörsdrivna teknik- och industribolag har alltid varit en central del av Indutrades affärsmodell. Förvärvsstrategin har varit framgångsrik och utvecklas ständigt för att säkra ett långsiktigt hållbart värdeskapande.

Möjlighetsorienterade

Organisk tillväxtpotential

Geografisk expansion

Gradvis förstärkning av förvärvskapaciteten

Strukturerad process för att identifiera förvärvskandidater

Differentierad prismodell