Mål & Strategi

Indutrade-koncernen eftersträvar att med begränsad affärsrisk kontinuerligt växa inom utvalda geografiska marknader, produktområden och nischer. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

Finansiella mål och måluppfyllelse

Försäljningstillväxt

EBITA-marginal

Avkastning på sysselsatt kapital

Nettoskuldsättningsgrad

Utdelningsandel

Koncernens övergripande mål är att skapa hållbar lönsam tillväxt.

Strategi

För att nå koncernens övergripande mål tillämpar vi följande strategier:

Tillväxt med begränsat risktagande

Förvärv

Starka marknadspositioner

Långsiktiga samarbeten med ledande leverantörer

Bolag med egna produkter och varumärken

Hög andel repetitiv försäljning samt fokus på utvalda kundsegment

Försäljningsorganisation med hög teknisk kompetens

Decentraliserad organisation med stark lokal förankring