Utskott

Här hittar du information om ersättningsutskottet samt revisionsutskottet, som är utsedda av Indutrades styrelse.

Ersättningsutskottet

Styrelsen har utsett ett ersättningsutskott som består av:

  • Katarina Martinsson – ordförande
  • Bengt Kjell – vice ordförande
  • Lars Pettersson – ledamot

Ersättningsutskottets arbete

Ersättningsutskottet bereder och utarbetar förslag till beslut avseende anställningsvillkoren för verkställande direktören och behandlar och bereder också frågor avseende riktlinjer för ersättning till bolagsledningen som föreläggs årsstämman för beslut. Verkställande direktören samråder med ersättningsutskottet om anställningsvillkoren för övriga medlemmar i bolagsledningen.

Under 2020 har ersättningsutskottet bland annat diskuterat förslag till ett nytt LTI-program för ledande befattningshavare. Utskottet har haft fyra möten under 2020.

Revisionsutskottet

Styrelsen har utsett ett revisionsutskott som består av:

  • Ulf Lundahl – ordförande
  • Katarina Martinson – ledamot
  • Anders Jernhall – ledamot

Revisionsutskottets arbete

Revisionsutskottet har en övervakande roll vad gäller bolagets riskhantering, styrning och kontroll samt finansiella rapportering. Utskottet håller löpande kontakt med bolagets revisor för att säkerställa att bolagets interna och externa redovisning uppfyller de krav som ställs på ett marknadsnoterat bolag, samt diskuterar omfattning och inriktning av revisionsarbetet.

Revisionsutskottet utvärderar genomförd revisionsinsats och informerar bolagets valberedning om resultatet av utvärderingen samt biträder valberedningen vid framtagande av förslag till revisorer och arvodering av revisionsinsatsen. Vidare utvärderar revisionsutskottet effektiviteten vad gäller systemet för intern kontroll, koncernens riskhantering och övervakar den finansiella strukturen.

Utskottet har haft fem möten under 2020. Revisorerna har deltagit vid flera möten i samband med planering och avrapportering av årets granskningar.