Styrelse

Här presenteras Indutrades styrelse. Läs mer om styrelsens arbete längre ner på sidan. Uppgifter om de föreslagna styrelseledamöterna och kända innehav av aktier anges per 31 december 2023.

Katarina Martinson

Styrelseordförande

Susanna Campbell

Styrelseledamot

Anders Jernhall

Styrelseledamot

Ulf Lundahl

Styrelseledamot

Lars Pettersson

Styrelseledamot

Bo Annvik

Styrelseledamot

Kerstin Lindell

Styrelseledamot

Pia Brantgärde Linder

Styrelseledamot

Styrelsens arbete

Styrelsen fastställer årligen en skriftlig arbetsordning som reglerar styrelsens arbete och dess inbördes arbetsfördelning inklusive utskott, beslutsordningen inom styrelsen, styrelsens mötesordning samt ordförandens arbetsuppgifter. Styrelsen har också utfärdat en instruktion för verkställande direktören samt en instruktion för ekonomisk rapportering till styrelsen. 

Vidare har styrelsen antagit ett flertal policyer, till exempel Uppförandekod, Finanspolicy och Investeringspolicy.

Styrelsen är ansvarig för bolagets organisation och förvaltning och ska tillse att organisationen är ändamålsenlig och utformad så att bokföring, medelsförvaltning och ekonomiska förhållanden i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Styrelsen ansvarar vidare för att bolaget har en god intern kontroll och utvärderar löpande hur bolagets system för intern kontroll fungerar. Styrelsen är också ansvarig för utveckling och uppföljning av bolagets strategier genom planer och mål. Styrelsen övervakar och utvärderar löpande den verkställande direktörens och den operativa ledningens arbete. Årligen behandlas särskilt denna fråga varvid ingen från bolagsledningen närvarar.

Enligt antagen arbetsordning har styrelsen minst fem ordinarie sammanträden per år, inklusive konstituerande sammanträde efter årsstämman, och därutöver när situationen så påkallar.

Under 2023 hade styrelsen 11 sammanträden inklusive konstituerande sammanträde. Styrelsearbetet har under året följt styrelsens arbetsordning. Frågor som styrelsen särskilt fokuserat på har varit strategi-, finans-, förvärvs- och hållbarhetsrelaterade. Som en väsentlig del i styrelsearbetet under året har ett flertal dotterbolagschefer och affärsområdeschefer gjort fördjupade presentationer av sina verksamheter. Samtliga beslut under året har fattats enhälligt av styrelsen.