Revisorer

Indutrades utsedda revisionsföretag är PricewaterhouseCoopers AB. Sedan 2013 är Michael Bengtsson huvudansvarig revisor.  

Vid årsstämman 2017 omvaldes det auktoriserade revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB (PwC) till revisorer för perioden fram till och med slutet av årsstämman 2018. Revisorerna har löpande kontakt med revisionsutskottet och företagsledningen.

Huvudansvarig revisor är sedan 2013 auktoriserade revisorn Michael Bengtsson.

Kvartalsvis revisorsgranskning
Indutrades niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2016 granskats av bolagets externa revisorer.