Revisorer

Indutrades utsedda revisionsföretag är PricewaterhouseCoopers AB. Sedan 2020 är Anna Rosendal huvudansvarig revisor.

Vid årsstämman 2024 valdes det auktoriserade revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till revisorer för perioden till slutet av årsstämman 2025. Revisorerna har löpande kontakt med revisionsutskottet och företagsledningen.

Huvudansvarig revisor är sedan 2020 auktoriserade revisorn Anna Rosendal. Ersättning till revisorerna framgår av not 11 i årsredovisningen.

Indutrades niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2023 granskats av bolagets revisorer.