Revisorer

Indutrades utsedda revisionsföretag är PricewaterhouseCoopers AB. Sedan 2020 är Anna Rosendal huvudansvarig revisor.

Vid årsstämman 2023 valdes det auktoriserade revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till revisorer för perioden till slutet av årsstämman 2024. Revisorerna har löpande kontakt med revisionsutskottet och företagsledningen.

Huvudansvarig revisor är sedan 2020 auktoriserade revisorn Anna Rosendal. Ersättning till revisorerna framgår av not 11 i årsredovisningen.

Indutrades niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2022 granskats av bolagets revisorer.