Revisorer

Indutrades utsedda revisionsföretag är PricewaterhouseCoopers AB. Sedan 2013 är Michael Bengtsson huvudansvarig revisor.

Vid årsstämman 2018 valdes det auktoriserade revisionsföretaget PricewaterhouseCoopers AB (”PwC”) till revisorer för perioden till slutet av årsstämman 2019.

Revisorerna har löpande kontakt med revisionsutskottet och företagsledningen. Huvudansvarig revisor är sedan 2013 auktoriserade revisorn Michael Bengtsson. Ersättning till revisorerna framgår av not 11 i årsredovisningen.

Indutrades niomånadersrapport har under verksamhetsåret 2018 granskats av bolagets revisorer.