Intern kontroll

Styrelsen ansvarar enligt aktiebolagslagen för den interna kontrollen. Denna redogörelse har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och beskriver hur den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen är organiserad.

Indutrade arbetar på olika sätt för att säkerställa effektiv intern kontroll. Styrelsen fastställer bland annat policys och riktlinjer och genomför årligen riskbedömningar och utvärderingar gällande den interna kontrollen. Läs mer om de olika områdena nedan.

Kontrollmiljö

Riskbedömning

Kontrollaktiviteter

Information och kommunikation

Uppföljning

Intern revision