Ersättning

Här finns information om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt information om Indutrades incitamentsprogram.

Indutrade AB:s riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer har antagits av årsstämman 2020. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättning som beslutas av bolagsstämman.

Riktlinjernas främjande av bolagets affärsstrategi, långsiktiga intressen och hållbarhet

En framgångsrik implementering av bolagets affärsstrategi och tillvaratagandet av bolagets långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet, förutsätter att Indutrade kan rekrytera och behålla en ledning med hög kompetens. För detta krävs att bolaget kan erbjuda ersättningsnivåer och anställningsvillkor som är konkurrenskraftiga, vilket dessa riktlinjer möjliggör. Ersättningsformerna ska motivera bolagsledningen att göra sitt yttersta för att säkerställa aktieägarnas intressen. För ytterligare information om Indutrades affärsstrategi, klicka här.

Dessa riktlinjer omfattar ledande befattningshavare, det vill säga verkställande direktör och andra personer i koncernledningen (bolagsledningen). Beträffande anställningsförhållanden som lyder under andra regler än svenska får vederbörliga anpassningar ske för att följa tvingande sådana regler eller fast lokal praxis, varvid dessa riktlinjers övergripande ändamål så långt som möjligt skall tillgodoses.

Rörlig kontantersättning som omfattas av dessa riktlinjer ska syfta till att främja bolagets affärsstrategi samt långsiktiga intressen, inklusive dess hållbarhet.

Ersättningen och dess former

Totalersättningen ska vara marknadsmässig, enkel, långsiktig och mätbar och får bestå av följande komponenter:

  • fast kontantlön
  • rörlig kontantersättning
  • pensionsförmån
  • andra förmåner

Bolagsstämman kan därutöver, oberoende av dessa riktlinjer, besluta om exempelvis aktie- och aktiekursrelaterade ersättningar. För information om nuvarande sådana program, se information längre ned på denna sida.

Se komplett PDF med Indutrade AB:s riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare. 

Utvärdering av ersättning 2019

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska ersättningsutskottet bland annat följa och utvärdera (i) program för rörliga ersättningar till ledande befattningshavare, (ii) tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat om, samt (iii) gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget.

Styrelsen har, i enlighet med Koden, till årsstämman 2020 lämnat en redogörelse för ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar 2019 till ledande befattningshavare.

Incitamentsprogram

Årsstämman i Indutrade AB beslutade i april 2017 att införa ett  incitamentsprogram, LTI 2017, omfattande sammanlagt högst 704 000 teckningsoptioner i två serier riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutradekoncernen.

Aktier kan tecknas under särskilt angivna teckningsperioder fram till och med fredagen den 20 maj 2022.

En redogörelse för utestående incitamentsprogram återfinns i not 8 i Indutrades årsredovisning 2019.