Ersättning

Här finns information om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt information om Indutrades incitamentsprogram.

Indutrade AB:s riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare

Dessa riktlinjer har antagits av årsstämman 2023. Riktlinjerna ska tillämpas på ersättningar som avtalas, och förändringar som görs i redan avtalade ersättningar. Riktlinjerna omfattar inte ersättning som beslutas av bolagsstämman.

ersättningsrapport 2022

Ersättningsrapporten beskriver hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare för Indutrade AB, antagna av årsstämman 2021, tillämpades under år 2022 (”Ersättningsriktlinjerna”). Rapporten innehåller även information om ersättning till verkställande direktören samt en sammanfattning av bolagets utestående aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Rapporten har upprättats i enlighet med aktiebolagslagen och regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram antagna av Kollegiet för svensk bolagsstyrning.

Incitamentsprogram

LTIP 2021 och 2022

Årsstämmorna 2021 och 2022 beslutade om nya incitamentsprogram. LTIP 2021 omfattar omkring 235 anställda och är riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. Programmet kräver egen investering och består av prestationsaktier. Programmet omfattar högst 650 000 aktier i Indutrade, vilket motsvarar cirka 0,18 procent av samtliga aktier och röster.

LTIP 2022 omfattar omkring 265 anställda och är riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner. LTIP 2022 kräver egen investering och består av prestationsaktier. Programmet omfattar högst 425 000 aktier i Indutrade, vilket motsvarar cirka 0,12 procent av samtliga aktier och röster.

I båda programmen erhåller deltagaren prestationsaktier under förutsättning att anställningen kvarstår, investeringsaktierna behålls och prestationsvillkoren uppfylls. Dessa baseras på utvecklingen av vinst per aktie under prestationsperioden.