Ersättningar

Här hittar du information om bolagsledningens rörliga ersättning samt om Indutrades incitamentsprogram.

Rörlig ersättning

Bolagsledningens rörliga ersättning ska i normalfallet inte överstiga sju månadslöner och kan maximalt uppgå till 14 miljoner kronor. Den relateras till uppfyllelsen av målsättningarna att förbättra bolagets och respektive affärsområdes resultatnivå samt koncernens tillväxt.

Incitamentsprogram

Årsstämman i Indutrade AB beslutade i april 2014 att införa ett incitamentsprogram, LTI 2014, omfattande sammanlagt högst 460 000 teckningsoptioner i två serier riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutradekoncernen. Totalt tecknades 285 000 optioner. Efter fondemission i maj 2016 ger varje option rätt till teckning av tre aktier. Teckningskursen för serie I blev omräknad till 118,80 kronor per aktie och för serie II till 116,70 kronor per aktie. I perioden har 249 100 optioner utnyttjats, vilket innebär att 747 300 aktier har nytecknats. Aktier kan tecknas under särskilt angivna teckningsperioder fram till och med fredagen den 18 maj 2018.

Årsstämman i Indutrade AB beslutade i april 2017 att införa ett incitamentsprogram, LTI 2017, omfattande sammanlagt högst 704 000 teckningsoptioner i två serier riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutradekoncernen. I perioden har deltagarna tecknat 526 000 optioner inom ramen för serie I. Priset per teckningsoption uppgick till 15,00 kronor och teckningskursen fastställdes till 244,90 kronor per aktie. Vid fullt utnyttjande kommer antalet utestående aktier att öka med 704 000 motsvarande 0,6 procent av totala antalet aktier och röster.

Teckningsoptionerna har medfört en utspädningseffekt på 0,19 (0,19) procent under kvartalet, 0,21 (0,18) procent under delårsperioden januari-juni och 0,21 (0,14) procent för de senaste tolv månaderna.