Bolagsordning

Här hittar du Indutrades Bolagsordning. Bolagsordningen finns även att ladda ner som PDF längst ner på sidan.

§ 1 Företagsnamn
Bolagets företagsnamn är Indutrade AB. Bolaget är publikt (publ).


§ 2 Säte
Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.


§ 3 Verksamhet
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag, idka handel i samband med import och export av maskiner, råvaror och hel- och halvfabrikat samt av industriförnödenheter, ävensom tillverkning, företrädesvis inom plast-, mekaniska och kemiska branscherna samt idka annan därmed förenlig verksamhet.


§ 4 Aktiekapital och antalet aktier
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 600 000 000 kronor och högst 2 400 000 000 kronor. Antalet aktier skall vara lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.


§ 5 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.


§ 6 Styrelse
Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst fem och högst 10 styrelseledamöter.


§ 7 Revisorer
Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i förekommande fall, revisorssuppleant skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.
Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teckning skall ske med kvittningsrätt eller med andra villkor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.


§ 8 Kallelse till bolagsstämma
Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.


§ 9 Poströstning
Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.


§ 10 Bolagsstämma
Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun.
Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.


§ 11 Ordförande på bolagsstämman
Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.


§ 12 Ärenden på årsstämma
Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling;
1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
3. Godkännande av dagordningen;
4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse;
7. Beslut om
a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;
b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen;
c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelseledamöterna och verkställande direktören;
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisorssuppleanter;
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i förekommande fall, revisorerna;
10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssuppleanter;
11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 13 Avstämningsförbehåll
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lag (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.
_____________________

Antagen av bolagsstämman den 5 april 2022.

 

Bolagsordning