Bolagsordning

Här hittar du Indutrades Bolagsordning. Bolagsordningen finns även att ladda ner som PDF längst ner på sidan.
§ 1 Firma

Bolagets firma är Indutrade AB. Bolaget är publikt (publ).

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholms kommun.

§ 3 Verksamhet

Bolaget har till föremål för sin verksamhet att, självt eller genom dotterbolag, idka handel i samband med import och export av maskiner, råvaror och hel- och halvfabrikat samt av industriförnödenheter, ävensom tillverkning, företrädesvis inom plast-, mekaniska och kemiska branscherna samt idka annan därmed förenlig verksamhet.

§ 4 Aktiekapital and antalet aktier

Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst etthundratjugomiljoner (120 000 000) kronor och högst fyrahundraåttiomiljoner (480 000 000) kronor. Antalet aktier skall vara lägst 60 000 000 och högst 240 000 000.

§ 5 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara kalenderår.

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall, till den del den utses av bolagsstämman, bestå av lägst tre och högst åtta styrelseledamöter.

§ 7 Revisorer

Bolaget skall ha lägst en och högst två revisorer samt högst två revisorssuppleanter. Till revisor samt, i före­kommande fall, revisorssuppleant skall utses auktorise­rad revisor eller registrerat revisionsbolag.

Styrelsen äger rätt att, för tiden längst intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma, utse en eller flera särskilda revisorer att granska sådana redogörelser eller planer som upprättas av styrelsen i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551) i samband med sådan emission av aktier, teckningsoptioner eller konvertibler som innehåller bestämmelser om apport eller att teck­ning skall ske med kvittningsrätt eller med andra vill­kor, överlåtelse av egna aktier mot annan betalning än pengar, minskning av aktiekapitalet eller reservfonden, fusion eller delning av aktiebolag. Till sådan särskild revisor skall utses auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse skett skall annonseras i Dagens Nyheter.

§ 9 Bolagsstämma

Bolagsstämma kan hållas i Stockholm, Göteborg eller Malmö kommun.

Aktieägare som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma skall anmäla detta till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren anmält detta enligt föregående stycke.

§ 10 Ordförande på bolagsstämman

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett skall öppna bolagsstämman och leda förhandlingarna till dess ordförande valts.

§ 11 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling;

 1. Val av ordförande vid bolagsstämman;
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd;
 3. Godkännande av dagordningen;
 4. Val av en eller två justeringsmän att underteckna protokollet;
 5. Prövning av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad;
 6. Framläggande av årsredovisning och revisions­berättelse samt, i förekommande fall, koncern­redovisning och koncernrevisionsberättelse;
 7. Beslut om
  a) fastställande av resultaträkning och balans­räkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalans­räkning;
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balans­räkningen;
  c) ansvarsfrihet gentemot bolaget för styrelse­ledamöterna och verkställande direktören;
 8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, antalet revisorer och revisors­suppleanter;
 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och, i före­kommande fall, revisorerna;
 10. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och, i förekommande fall, revisorer och revisorssupp­leanter;
 11. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.
§ 12 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstäm­ningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.

Denna bolagsordning antogs av årsstämman den 27 april 2016.

Bolagsordning