Finansieringsrisk

Med finansieringsrisk menas risken att finansiering av koncernens kapitalbehov försvåras eller fördyras. För att begränsa finansieringsrisken eftersträvar koncernen en jämn förfallostruktur, en god likviditetsreserv, samt en diversifierad upplåning. Detta skapar förutsättningar för att vidta nödvändiga alternativa kapitalanskaffningsåtgärder om så skulle behövas.

Indutrade har en central ansats avseende koncernens finansiering. Den absoluta merparten av den externa finansieringen upptas av moderbolaget som sedan finansierar koncernens dotterbolag, såväl i som utanför Sverige, i lokala valutor. Cash pooler finns etablerade i Sverige, Finland, Norge, Danmark, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Indutrade har sedan 2014 ett företagscertifikatprogram. Ramen i programmet var vid räkenskapsårets slut 3 000 mkr. Indutrade har även ett MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om 10 000 mkr. Koncernens räntebärande nettoskuld var vid årsskiftet 8 580 (5 489) mkr.

Indutrade AB erhöll under det första kvartalet 2021 det långsiktiga kreditbetyget BBB- med stabila utsikter från ratinginstitutet S&P Global Ratings.

Koncernen hade vid årsskiftet 2022 1 589 (1 460) MSEK i likvida medel samt utnyttjade kreditlöften om 4 985 (4 981) MSEK.

Förfalloprofil – finansering1), 31 december 2022

imageo63ia.png

Koncernen strävar efter en rimlig balans mellan eget kapital, lånefinansiering
och likviditet så att koncernen säkrar finansieringen till en rimlig kapitalkostnad. Koncernens mål är att nettoskuldsättningsgraden, definierad som räntebärande skulder minus likvida medel i förhållande till eget kapital, normalt inte ska överstiga 100 procent. Vid årsskiftet uppgick nettoskuldsättningsgraden till 67 (53) procent.