Definitioner

Eftersom inte alla företag beräknar finansiella nyckeltal på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara. De ska därför inte ses som en ersättning för nyckeltal som definieras enligt IFRS. Nedan presenteras definitioner, varav flertalet är alternativa nyckeltal.
Avkastning på sysselsatt kapital

EBITA rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital per månad.  

Avkastning på eget kapital

Periodens resultat rullande 12 månader dividerat med genomsnittligt eget kapital per månad.  

Bruttomarginal

Bruttoresultat dividerat med nettoomsättningen.  

EBITA

Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar som uppkommit i samband med företagsförvärv (Earnings Before Interest, Tax and Amortisation). EBITA är verksamhetens huvudsakliga resultatmått.  

EBITA-marginal

EBITA dividerat med nettoomsättning.

EBITDA

Rörelseresultat före avskrivningar (Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortisation).

Eget kapital per aktie

Eget kapital hänförligt till moderbolaget dividerat med utestående antal aktier.  

Nettoinvesteringar

Inköp minus försäljningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar exklusive vad som ingår i förvärv och avyttringar av dotterbolag och verksamheter.

Nettoskuldsättningsgrad

Räntebärande nettoskuld dividerat med eget kapital.

Nettoskuld/EBITDA

Räntebärande nettoskuld vid periodens slut dividerat med EBITDA rullande 12 månader.

Resultat per aktie före utspädning

Periodens resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier. Definition enligt IFRS.

Resultat per aktie efter utspädning

Periodens resultat hänförlig till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal utestående aktier efter utspädning.

Räntebärande nettoskuld

Räntebärande skulder inklusive pensionsskuld och beräknad villkorad köpeskilling vid förvärv minus likvida medel.

Räntetäckningsgrad

Rörelseresultat plus ränteintäkter dividerat med räntekostnader.

Soliditet

Eget kapital dividerat med totala tillgångar (balansomslutningen). 

Sysselsatt kapital

Eget kapital plus räntebärande nettoskuld.