Decentraliserad organisation

Vi tror att de bästa besluten fattas av de personer som bäst känner till kundens behov och processer. Därför har vår filosofi sedan starten 1978 varit att driva en decentraliserad organisation där det finansiella ansvaret vilar på koncernbolagen som genererar affärer, resultat och kassaflöde. Dotterbolagen har eget lönsamhetsansvar, vilket bidrar till hög flexibilitet och stark entreprenörsanda.

Vår styrmodell ställer krav på förvärvade bolag att ha en väl fungerade verksamhet och ledning. Varje bolag har en egen VD som har ett totalansvar för sitt bolag. Ett typiskt Indutrade-bolag omsätter mellan 50-100 miljoner kronor. Storleken gör att respektive VD har kontroll över helheten och snabbt kan anpassa verksamheten efter kundernas behov. Varje bolag har individuella lönsamhets- och tillväxtmål vilket kan innebära att några bolag gör kostnadsreduktioner samtidigt som andra investerar för tillväxt.

Förvärvade bolag bibehåller självständigheten

Att våra bolag har stor frihet leder till kundanpassning och flexibilitet och skapar goda förutsättningar för att behålla entreprenörskap i organisationen. Dessutom är dotterbolagschefernas självbestämmande en viktig faktor för att behålla nyckelpersoner i förvärvade bolag. I vår förvärvsmodell ingår att förvärvade bolag behåller namn, kultur och ledning efter att ha blivit en del av vår koncern. Förvärvade bolag säljs inte.

Fokus på nischer utifrån dotterbolagens egen strategi

Decentralisering är också en naturlig följd av koncernens nischinriktning. För att bygga upp den kompetens som krävs för att skapa kundvärde, och därmed lönsamhet, är det nödvändigt att koncentrera verksamheten till ett antal nischer. Förutsättningarna skiljer sig dock en hel del mellan olika nischer, vilket gör det nödvändigt att varje bolag inom koncernen utformar sin egen strategi.

Målstyrning och kompetensutveckling

Vi stödjer våra bolag med industriellt kunnande, finansiering, affärsutveckling och målstyrning. Vid interna nätverksträffar ges möjlighet till jämförelser och informellt utbyte av idéer och erfarenheter mellan våra olika bolag. Varje kvartal görs en intern benchmarking i form av en rankinglista för att tydliggöra målen för bolagen och att ge cheferna kunskap om andra bolags utveckling i koncernen.

Våra bolag är många gånger problemlösare åt kunden – en förmåga som bygger på medarbetarnas affärsmässiga och tekniska kompetens. Vi lägger därför stor vikt vid kontinuerlig kompetensutveckling i bolagen, något som även bidrar till att attrahera och behålla nyckelpersoner.

Läs mer

Våra bolag

Våra bolag driver sin verksamhet under stora frihetsgrader med samma ledning, befintligt namn och befintliga varumärken. De behåller sin lokala förankring och växtkraft.