Risker och riskhantering

Indutrade är exponerat för ett antal risker som kan ha större eller mindre betydande påverkan på koncernen. Riskerna definieras i huvudsak som faktorer som påverkar Indutrades möjligheter att nå uppställda mål.

Indutrade arbetar kontinuerligt med bedömning och utvärdering av de risker som koncernen utsätts och kan utsättas för. Årligen genomförs också en strukturerad genomgång av koncernens expo­nering för olika operationella, finansiella och strategiska risker med representanter från affärsområdena och olika funktioner. Alla iden­tifierade risker graderas utifrån dess sannolikhet och potentiella effekt. För alla risker med antingen hög sannolikhet eller stor poten­tiell effekt definieras lämpliga proaktiva åtgärder. Slutsatserna från genomgången föredras för och diskuteras därefter inom koncern­ledningen och styrelsen.

Många av de beskrivna riskerna kan påverka koncernen både positivt och negativt. Detta betyder att vid en gynnsam utveckling av risken eller om riskhanteringen lyckas bemästra risken på ett bra sätt kan målupp­fyllelsen bli bättre än förväntat. På så sätt innehåller riskerna även möjlig­heter för Indutrade. Exempel på detta är konjunktur och kundbeteenden samt variationer i marknadspris.

Indutrade bedrev vid utgången av 2023 verksamheter i ett 30­-tal länder, i sex världsdelar, genom fler än 200 bolag. Denna spridning tillsam­mans med ett stort antal kunder i olika branscher och ett stort antal leve­rantörer inom olika teknikområden begränsar de affärsmässiga riskerna.

Koncernrisker

De mest väsentliga riskerna

Förvärv

Bolagsstyrning

Redovisning och rapportering

IT-säkerhet

Finansiering

Bedrägeri och korruption

Hållbarhetsrapportering

Risker kopplade till våra bolag

De mest väsentliga riskerna

Valuta

IT-säkerhet

Medarbetare

Bedrägeri och korruption

Legala

Marknad och kunder

Operativ effektivitet

Leverantörer

Människor och miljö