Utdelningspolicy

Här kan du läsa mer om Indutrades utdelningspolicy.

MÅL FÖR UTDELNING

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och hög utdelningstillväxt. Målet är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 30 och 50 procent av resultatet efter skatt (tidi­gare mellan 30 och 60 procent). Under den senaste femårsperioden har av Indutrades sammantagna vinst efter skatt på 5 711 mkr till aktieägarna utdelats 2 315 mkr, inklusive årets föreslagna utdelning, vilket motsvarar en utdelnings­andel på 41 procent.

ÅRETS UTDELNING

Styrelsen föreslår en utdelning för 2019 om 4,75 kr (4,50) per aktie vilket motsvarar 574 miljoner kronor. Utdelning betalas till dem som på avstämningsdagen den 8 maj är registrerade i aktieboken. Om stämman beslutar enligt styrelsens förslag innebär det att utbetalning av utdelning beräknas ske genom Euroclears försorg den 13 maj 2020.