Utdelningspolicy

Här kan du läsa mer om Indutrades utdelningspolicy.

Mål för utdelning

Styrelsens mål är att ge aktieägarna en utdelning som ger en god direktavkastning och hög utdelningstillväxt. Målet är att utdelningen över tid ska uppgå till mellan 30 och 60 procent av resultatet efter skatt. Under den senaste femårsperioden har av Indutrades sammantagna vinst efter skatt på 4 931 MSEK till aktieägarna utdelats 2 051 MSEK, inklusive årets föreslagna utdelning, vilket motsvarar en utdelningsandel på 42 procent.

Årets utdelning

Styrelsen föreslår en utdelning för 2018 om 4,50 (3,75) kr per aktie vilket motsvarar 544 miljoner kronor. Utdelning betalas till dem som på avstämningsdagen den 13 maj är registrerade i aktieboken. Utbetalning av utdelning skedde genom Euroclears försorg den 16 maj 2019.