Indutrade som investering

Indutrade är en industrikoncern med hållbar tillväxt, attraktiv marknadsposition och låg riskprofil. Koncernen har en historik av stabil lönsamhet och starkt kassaflöde. Organisationen kännetecknas av en stark kultur och stort tekniskt kunnande. Indutrades affärsmodell är attraktiv och ger en långsiktigt god investering.

Hållbar tillväxt

 • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 12 procent sedan börsnoteringen 2005
 • 737 procent totalavkastning, inklusive återinvesterade utdelningar den senaste tioårsperioden
 • Lång erfarenhet av framgångsrika företagsförvärv
 • Möjligheter att bredda produkt- och serviceutbud, samt att expandera geografiskt

Stabil lönsamhet och starkt kassaflöde

 • Historiskt stabil lönsamhet
 • Genomsnittlig EBITA-marginal på 12,3 procent de senaste fem åren
 • Genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på 20 procent de senaste fem åren
 • Starkt operativt kassaflöde genererat över åren
 • Hög genomsnittlig utdelning, 31 procent av nettovinsten de senaste fem åren
 • Soliditeten uppgick till 48 procent vid utgången av 2020

Attraktiv marknadsställning och riskprofil

 • Ledande ställning i utvalda, nischade branscher
 • Fokus på hög kvalitet och tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
 • Diversifierad och stabil kund- och leverantörsbas
 • Stabila långsiktiga relationer med ledande leverantörer

Stark kultur och stort kunnande

 • Entreprenörsanda
 • Decentraliserad organisation
 • Säljorganisation med högt tekniskt kunnande
 • Strikt intäkts- och kostnadskontroll