Indutrade som investering

Indutrade är en teknik- och industrikoncern med hållbar tillväxt, attraktiv marknadsposition och låg riskprofil. Koncernen har en historik av stabil lönsamhet och starkt kassaflöde. Organisationen kännetecknas av en stark kultur och stort tekniskt kunnande. Indutrades affärsmodell är attraktiv och ger en långsiktigt god investering.

Hållbar tillväxt

 • Genomsnittlig årlig omsättningstillväxt på 12 procent sedan börsnoteringen 2005
 • 911 procent totalavkastning, inklusive återinvesterade utdelningar den senaste tioårsperioden
 • Lång erfarenhet av framgångsrika företagsförvärv
 • Möjlighet till organisk tillväxt genom bland annat utökat produkt- och serviceerbjudande och geografisk expansion

Stabil lönsamhet och starkt kassaflöde

 • Historiskt stabil lönsamhet
 • Genomsnittlig EBITA-marginal på 14,2 procent de senaste fem åren
 • Genomsnittlig avkastning på sysselsatt kapital på 21 procent de senaste fem åren
 • Starkt operativt kassaflöde genererat över åren
 • Stabil utdelning över tid, 37 procent av nettovinsten de senaste fem åren inklusive årets (2023) föreslagna utdelning och exklusive 2019 då ingen utdelning gjordes
 • Soliditeten uppgick till 46 procent vid utgången av 2022

Attraktiv marknadsställning och riskprofil

 • Ledande ställning i utvalda, nischade branscher och segment med strukturell tillväxt
 • Fokus på hög kvalitet och tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
 • Diversifierad och stabil kund- och leverantörsbas
 • Stabila långsiktiga relationer med ledande leverantörer

Stark kultur och stort kunnande

 • Entreprenörsanda med passion för kunder och affärer
 • Organisation som bygger på ansvarstagande och förtroende – människorna gör skillnaden
 • Fokus på långsiktig hållbar lönsam tillväxt