Aktiekapital

Aktiekapital
Den 31 december 2023 uppgick aktiekapitalet i Indutrade till 729 (728) mkr fördelat på totalt 364 323 000 (363 188 000) aktier med ett kvotvärde om 2 (2) kronor per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde.