Aktiekapital

Aktiekapital
Den 31 december 2019 uppgick aktiekapitalet i Indutrade till 242 (242) mkr fördelat på totalt 120 855 000 (120 855 000) aktier med ett kvotvärde om 2 (2) kronor per aktie. Samtliga aktier har lika röstvärde.

LTI 2017
Årsstämman i Indutrade AB beslutade i april 2017 att införa ett incitamentsprogram, LTI 2017, omfattande sammanlagt högst 704 000 teckningsoptioner i två serier riktat till ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner inom Indutradekoncernen. Aktier kan tecknas under särskilt angivna teckningsperioder fram till och med fredagen den 20 maj 2022.

Per den 29 maj 2020 finns det totalt 120 876 200 aktier och röster i bolaget.