Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB inför årsstämman 2019

Valberedningen föreslår omval av Katarina Martinson till styrelsens ordförande vid årsstämman 2019. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Anders Jernhall, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Indutrades årsstämma äger rum den 9 maj 2019.

Stockholm den 6 februari 2019

Valberedningen

För ytterligare information, kontakta valberedningens ordförande Claes Boustedt på telefon

08-463 06 00 eller e-post: valberedning@indutrade.se.

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 6 februari 2019 kl.8.45 CET.