Valberedning inför Indutrade AB:s årsstämma 2020

Vid årsstämman den 6 maj 2013 beslöts om en instruktion för valberedningen i Indutrade AB (publ), som gäller tills vidare, vilken innebär att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna (ägargrupperade) samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Om ägarförhållanden eljest väsentligen ändras innan valberedningens uppdrag slutförts ska, om valberedningen så beslutar, ändring kunna ske i sammansättningen av valberedningen på sätt valberedningen finner lämpligt.

Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman ska baseras på ägaruppgifter i Euroclear Sweden AB:s register per den sista handelsdagen i augusti och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Ersättning till ledamöterna i valberedningen ska ej utgå. Eventuella omkostnader för valberedningens arbete ska bäras av bolaget. Valberedningens mandattid löper intill dess sammansättningen av nästkommande valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Claes Boustedt,
L E Lundbergföretagen, tillika valberedningens ordförande, Katarina Martinson, tillika styrelsens ordförande, Henrik Didner, Didner & Gerge Fonder, Dick Bergqvist, AMF Försäkring och Fonder samt Bo Selling, Alecta Pensionsförsäkring.

Årsstämma i Indutrade kommer att hållas den 6 maj 2020 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.com eller via Indutrades postadress nedan. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december 2019.

Stockholm den 24 september 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:
Claes Boustedt, Valberedningens ordförande, telefon 08 463 06 00 eller
Katarina Martinson, Styrelseordförande, telefon 08 463 06 00