Publicering av Indutrades års- och hållbarhetsredovisning 2018

Indutrades års- och hållbarhetsredovisning för räkenskapsåret 2018 är från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.indutrade.se.

Indutrade trycker inte årsredovisningen, men för att beställa ett utskrivet exemplar vänligen skicka ett email med ditt namn och adress till info@indutrade.se.

Stockholm den 28 mars 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Frida Adrian, Vice President Communications, Sustainability and IR
tel. 08 703 03 00

Denna information utgör sådan information som Indutrade AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 mars 2019 kl. 13.00 CET.