Indutrades årsstämma 2019

Indutrades årsstämma hölls den 9 maj 2019. Årsstämman fastställde styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2018 till 4,50 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 13 maj 2019 och utbetalning beräknas ske den 16 maj 2019.

Till styrelseledamöter omvaldes Bo Annvik, Susanna Campbell, Anders Jernhall, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé och Lars Pettersson. Katarina Martinson omvaldes till styrelsens ordförande.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2020.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Stämman beslutade att godkänna överlåtelse av aktier i dotterbolaget Rostfria VA-System i Storfors AB i enlighet med styrelsens förslag.

Verkställande direktören Bo Annvik redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

Ytterligare information om stämman finns tillgänglig hos bolaget och på hemsidan: www.indutrade.se under menyn Om Indutrade/Bolagsstyrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2019.

Stockholm den 9 maj 2019

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frida Adrian, VP Communication, Sustainability & Investor Relations
tel. 08 703 03 00, 070 930 93 24

Informationen lämnades för offentliggörande den 9 maj 2019 klockan 18:05.