Indutrades årsstämma 2018

Indutrades årsstämma fastställde på torsdagen styrelsens förslag till utdelning för verksamhetsåret 2017 till 3,75 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelning är den 30 april 2018 och utbetalning beräknas ske den 4 maj 2018.

Till styrelseledamöter omvaldes Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Katarina Martinson, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik. Till ny styrelseledamot valdes Anders Jernhall. Katarina Martinson nyvaldes till styrelsens ordförande. Tidigare ordförande Fredrik Lundberg hade undanbett sig omval.

Till revisor omvaldes PricewaterhouseCoopers AB för tiden fram till slutet av årsstämman 2019.

Stämman beslutade att anta riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare i enlighet med styrelsens förslag.

Verkställande direktören Bo Annvik redogjorde i sitt stämmotal för bolagets utveckling.

Ytterligare information om stämman finns tillgänglig hos bolaget och på bolagets hemsida: www.indutrade.se under menyn Om Indutrade/Bolagsstyrning/Bolagsstämma/Årsstämma 2018.

Stockholm den 26 april 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Frida Adrian, Head of Communication & Investor Relations

tel. 08 703 03 00, 070 930 93 24, frida.adrian@indutrade.se