Indutrade offentliggör prospekt i samband med MTN-program

Indutrade har upprättat ett MTN-program med en låneram om SEK 3 miljarder för upplåning på den svenska kapitalmarknaden. Grundprospektet för MTN-programmet har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på Indutrades webbplats www.indutrade.se.

Stockholm den 14 februari 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00 

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 14 februari 2018 kl. 12.35 CET.