Indutrade höjer målet för EBITA-marginalen

Styrelsen i Indutrade AB har i sin årliga strategiska översyn beslutat att höja målet för EBITA-marginalen för Indutradekoncernen till minst 12 procent (tidigare 10 procent) per år över en konjunkturcykel.

Finansiella mål

Försäljningstillväxt

  • Genomsnittlig försäljningstillväxt ska uppgå till minst 10 procent per år över en konjunkturcykel. Tillväxten ska ske såväl organiskt som genom förvärv.

EBITA-marginal (ändrat)

  • EBITA-marginalen ska uppgå till minst 12 procent (tidigare 10 procent) per år över en konjunkturcykel.

Avkastning på operativt kapital

  • Avkastningen på operativt kapital ska i genomsnitt uppgå till minst 20 procent per år över en konjunkturcykel.

Nettoskuldsättningsgrad

  • Nettoskuldsättningsgraden bör normalt inte överstiga 100 procent.

Utdelningsandel

  • Utdelningsandelen ska uppgå till mellan 30 och 60 procent av resultatet efter skatt.

Bo Annvik, VD och koncernchef för Indutrade kommenterar:

”Indutrades strategi ligger fast och vi har en bra grund för fortsatt långsiktigt och konkurrenskraftigt värdeskapande. Vår decentraliserade affärsmodell främjar den entreprenöriella andan där starka ledare utvecklas och driver bolagen att kontinuerligt förbättras. Våra finansiella mål är ambitiösa och de speglar min övertygelse om att vårt arbete kommer att resultera i en fortsatt hållbar lönsam tillväxt.”

Det nya finansiella målet gäller från och med den 8 november 2018.

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2018 kl. 13.55 CET.