Indutrade etablerar MTN-program

Indutrade etablerar ett MTN-program (Medium Term Note) med en låneram om SEK 3 miljarder. Programmet beräknas vara klart kort efter publiceringen av Indutrades bokslutskommuniké den 13 februari. MTN-programmet ger Indutrade möjlighet att emittera obligationer på den svenska marknaden och blir ett komplement till den nuvarande finansieringsstrukturen.

”MTN-programmet diversifierar vår finansiering ytterligare och är ett naturligt steg i vår tillväxtstrategi,” säger Bo Annvik, VD och koncernchef.

Wistrand är juridisk rådgivare till Indutrade.

Handelsbanken har utsetts som arrangör av programmet och kommer att agera som emissionsinstitut tillsammans med Nordea och SEB.

Stockholm den 5 februari 2018

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00 

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 5 februari 2018 kl. 17.20 CET.