Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2018

Andra kvartalet 2018
• Orderingången ökade med 11 procent till 4 391 (3 952) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 2 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 4 390 (3 749) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 6 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 19 procent till 543 (458) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,4 (12,2) procent.
• Kvartalets resultat ökade med 20 procent till 364 (303) mkr och resultat per aktie uppgick till 3,01 (2,52) kr.

1 januari – 30 juni 2018
• Orderingången ökade med 12 procent till 8 564 (7 624) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 2 procent.
• Nettoomsättningen ökade med 14 procent till 8 287 (7 282) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 3 procent.
• Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 15 procent till 994 (864) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,0 (11,9) procent.
• Periodens resultat ökade med 16 procent till 657 (564) mkr och resultat per aktie uppgick till 5,43 (4,69) kr.

VD-kommentar
Ett kvartal med starkt resultat och god tillväxt.
Andra kvartalet
Marknadsläget var fortsatt bra och omsättningen ökade under det andra kvartalet med 17 procent, varav 6 procent organiskt. Den goda organiska tillväxten kom framförallt från en stark utveckling hos bolagen inom affärsområdena Industrial Components och UK. Efterfrågan i de flesta branscher och marknadssegment var fortsatt stabil på en hög nivå. Orderingången ökade med 11 procent, varav 2 procent organiskt. Omsättningen och orderingången har under kvartalet påverkats positivt av både valutakursförändringar och något fler faktureringsdagar jämfört med samma kvartal föregående år.
Majoriteten av affärsområdena hade en bra utveckling under kvartalet och redovisar en positiv tillväxt. Inom affärsområdet Industrial Components, som erbjuder tekniskt kvalificerade förbrukningsvaror inom ett antal olika segment och branscher i framförallt Skandinavien, var marknadsläget särskilt starkt och omsättningen ökade med 27 procent, varav 14 procent organiskt. Vi kunde även se god utveckling inom affärsområdet UK med ökad försäljning och förbättrat resultat.
Däremot såg vi en svagare utveckling i affärsområdet DACH, där den organiska tillväxten påverkades negativt av en lägre aktivitet vad gäller om- och nybyggnation inom processindustrin i Schweiz. Större ordrar och projekt under föregående år bidrog till att tillväxten för affärsområdet Measurement & Sensor Technology var något svagare under kvartalet, men likväl på en fortsatt tillfredsställande nivå.
Våra kund- och resultatorienterade bolag arbetar kontinuerligt med att stärka lönsamheten vilket ledde till i att vi förbättrade EBITA-resultatet under kvartalet med 19 procent, varav organiskt 5 procent, till 543 mkr. EBITA-marginalen för det andra kvartalet uppgick till 12,4 procent, vilket var en hög nivå i ett historiskt perspektiv och en ökning jämfört med föregående års EBITA-marginal som uppgick till 12,2 procent.
Kassaflödet påverkades fortsatt negativt av högt kapacitetsutnyttjande och längre leveranstider från våra leverantörer.
Förvärv
Under kvartalet har förvärvet av det brittiska bolaget Precision UK Ltd genomförts samt några mindre tilläggsförvärv. Precision UK Ltd är en tillverkare och leverantör av medicintekniska gasledningssystem som används inom sjukhus och andra sjukvårdsinrättningar för att leda och reglera medicinska gaser. De egentillverkade produkterna säljs under varumärket CPX. Efter kvartalets slut förvärvades det norska bolaget Norsecraft Tec, ett ledande teknikförsäljningsbolag som erbjuder automatiska smörjsystem för entreprenadmaskiner och industriella applikationer.
Indutrade är en stabil ägare som tar ansvar för dotterbolagens långsiktiga utveckling. Av de över 200 företagen i koncernen är det endast ett fåtal verksamheter med mindre tillfredsställande lönsamhet. Vi arbetar aktivt och fokuserat med åtgärdsprogram i dessa företag.
Förvärvsmöjligheterna är fortsatt goda med ett bra inflöde av intressanta företag. Vår decentraliserade struktur med hög grad av självbestämmande fortsätter att attrahera entreprenörer som överväger att sälja sina bolag.
Utsikter
Vår affärsmodell - att utveckla och förvärva framgångsrika företag med teknisk nischkompetens - fungerar väl. Det första halvåret 2018 har utvecklats bra och det rådande goda affärsklimatet ger oss tillförsikt om en positiv utveckling även under det andra halvåret. Vi fortsätter arbetet mot hållbar, lönsam tillväxt för att generera en konkurrenskraftig avkastning till våra aktieägare.

Bo Annvik, VD

Notera
Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmiss-bruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande genom följande kontaktpersoner den 25 juli 2018 kl. 13.00 CET.

Rapporten kommenteras på följande sätt:
Genom en webcast presenteras rapporten den 25 juli
kl. 14.00 under följande länk:
https://bit.ly/2zsQv7y

För att ta del av presentationen via telefon och ställa frågor ring:
UK: +44 203 008 9809
SE: +46 8 566 426 96
US: +1 8 558 315 946