Ändrat antal aktier och röster i Indutrade AB (publ)

Det incitamentsprogram för ledande befattningshavare och nyckelpersoner som infördes vid årsstämman den 28 april 2014 har inneburit att antalet aktier och röster i bolaget har ökat under maj 2018 med 56 400 aktier respektive röster, genom utnyttjande av teckningsoptioner som berättigar till teckning av nya aktier i bolaget.

Per den 31 maj 2018 finns det totalt 120 855 000 aktier och röster i bolaget.

Stockholm den 31 maj 2018

INDUTRADE AB (publ)