Valberedningens förslag till styrelse i Indutrade AB inför årsstämman 2018

Valberedningen föreslår att Katarina Martinson väljs till styrelsens ordförande vid årsstämman 2018. Vidare föreslås omval av ledamöterna Susanna Campbell, Bengt Kjell, Ulf Lundahl, Krister Mellvé, Lars Pettersson och Bo Annvik. Till ny styrelseledamot föreslås Anders Jernhall.

Nuvarande ordförande Fredrik Lundberg har avböjt omval. Tidpunkten har bedömts lämplig att lämna över ordförandeskapet. Katarina Martinson har gedigen kunskap om bolaget och borgar för kontinuitet i styrelsearbetet.

Fredrik Lundberg har önskat frånträda ett av sina uppdrag som en anpassning till de riktlinjer om lämplighetsprövningar från EBA och ESMA som träder ikraft den 30 juni 2018. Regelverket behandlar bland annat beräkningen av det högsta tillåtna antal uppdrag som en styrelseledamot i ett betydande bankaktiebolag får inneha. Fredrik Lundberg är vice ordförande i Handelsbanken.

Katarina Martinson är född 1981, civilekonom och har varit styrelseledamot i Indutrade sedan 2015. Katarina är styrelseledamot i de börsnoterade företagen L E Lundbergföretagen AB och Husqvarna Group. Hon är även huvudinvesterare och styrelseledamot i Fidelio Capital.

Anders Jernhall är född 1970 och civilekonom. Han är vice VD och ekonomi- och finansdirektör i Holmen AB.

Valberedningens förslag innebär att antalet styrelseledamöter under kommande mandatperiod är oförändrat åtta personer.

Indutrades årsstämma äger rum den 26 april 2018.

Stockholm den 11 december 2017

Valberedningen