Indutrade konsoliderar och anpassar verksamheter inom Sander Meson-gruppen

Indutrade har beslutat att genomföra ett antal åtgärder för att återställa lönsamheten för Sander Meson-gruppen som är verksamma inom marinsegmentet. Marknadsförhållandena har under en längre tid varit utmanande för den här bolagsgruppen. Åtgärderna omfattar konsolidering av verksamheter, personalneddragningar och andra aktiviteter med syfte att stärka den långsiktiga lönsamhetsnivån.

Åtgärderna leder till omstruktureringskostnader som kommer att belasta resultatet för det fjärde kvartalet 2017 med cirka 140 mkr, där 80 mkr är relaterat till nedskrivning av immateriella tillgångar och 60 mkr relaterat till övriga omstruktureringskostnader. Nedskrivningen av immateriella tillgångar på 80 mkr har ingen kassaflödespåverkan. Sander Meson-gruppen ingår i affärsområdet Flow Technology och kostnaderna kommer att redovisas på koncernnivå.

Stockholm den 6 december 2017

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruks-förordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 6 december 2017 kl. 8.00 CET.