Indutrade etablerar nya affärsområden och stärker ledningen

  • Nya affärsområden etableras, Indutrade kommer att organiseras i åtta affärsområden
  • Som en följd av nya affärsområden utökas och stärks den befintliga ledningen

Från och med 1 januari 2018 kommer Indutrade att vara organiserad i åtta, istället för som nu, sex affärsområden. Som en följd av detta kommer även den befintliga ledningsgruppen att utökas. Syftet med förändringarna är att stärka Indutrades plattform för fortsatt lönsam tillväxt, att kunna bibehålla hög förvärvstakt och att bättre tillvara den internationella kompetens som idag finns i bolaget.

Indutrade har haft en stark tillväxt och utvecklats från ett teknikförsäljningsbolag i Norden till att idag vara en internationell teknik- och industrikoncern med över 200 bolag i 30 länder.

”Vår historia går tillbaka till 1978 och sedan dess har koncernen behållit några grundläggande principer som fortfarande gäller - decentralisering, entreprenörskap och lönsam tillväxt,” säger Bo Annvik, VD och koncernchef. ”I nästan 40 år har dessa principer präglat utvecklingen av vår koncern och de kommer att fortsätta prägla utvecklingen även framöver.”

Efter förändringen kommer Indutrades åtta affärsområden att vara:

  • Flow Technology
  • Fluids & Mechanical Solutions
  • Industrial Components
  • Measurement & Sensor Technology
  • Benelux
  • DACH
  • Finland (tidigare Engineering & Equipment) 
  • UK

Indutrades ledningsgrupp kommer från och med den 1 januari 2018 att utökas och bestå av följande medlemmar med respektive ansvarsområden:

VD och koncernchef – Bo Annvik

Ekonomi- och finansdirektör – Patrik Johnson, tillträder senast 1 juli 2018

Förvärvs- och affärsutvecklingschef – Jonas Halvord, Senior Vice President, tillträder 8 januari 2018

Flow Technology – Morgan O’Brien, Senior Vice President, ny medlem av ledningsgruppen

Fluids & Mechanical Solutions – Göte Mattsson, Senior Vice President

Industrial Components – Joakim Skantze, Senior Vice President  

Measurement & Sensor Technology – Patrik Stolpe, Senior Vice President  

Benelux – Robert Timmer, Senior Vice President, ny medlem av ledningsgruppen

DACH – Markus Rueedin, Senior Vice President, ny medlem av ledningsgruppen

Finland – Juha Kujala, Senior Vice President 

UK – Peter Rowlands, Senior Vice President, ny medlem av ledningsgruppen 

Finanschef – Susann Nyberg, Head of Group Finance  

Rådgivare till VD – Peter Eriksson, Senior Vice President  

Som ett led i en ordnad succession övergår Peter Eriksson från affärsområdeschef Flow Technology till en roll som rådgivare till VD.

Förändringarna kommer att återspeglas i koncernens externa rapportering från och med delårsrapporten för perioden 1 januari – 31 mars 2018. Jämförelsesiffror för räkenskapsåret 2017 enligt den nya strukturen kommer att presenteras som bilaga till bokslutskommunikén för 2017, vilken publiceras den 13 februari 2018.

Stockholm den 18 december 2017

INDUTRADE AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bo Annvik, VD och koncernchef

Tel: 08 703 03 00

Denna information är sådan information som Indutrade AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande genom ovanstående kontaktperson den 18 december 2017 kl. 9.05 CET.