Delårsrapport andra kvartalet och första halvåret 2016

Andra kvartalet 2016 – Indutrades tillväxt fortsätter

  • Orderingången ökade med 13 procent till 3 422 (3 026) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 8 procent.
  • Nettoomsättningen ökade med 10 procent till 3 317 (3 025) mkr. För jämförbara enheter var det en ökning med 5 procent.
  • Rörelseresultatet före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 12 procent till 405 (362) mkr motsvarande en EBITA-marginal om 12,2 (12,0) procent.
  • Periodens resultat ökade med 13 procent till 259 (229) mkr, vilket motsvarar ett resultat per aktie om 2,16 (1,91) kr.

VD kommentar

Den osäkerhet som kännetecknat marknaden under de senaste åren, har inte minskat under det andra kvartalet. Det är fortsatt svag eller ingen tillväxt i många länder och BREXIT-omröstningen i Storbritannien har skapat än fler frågetecken om framtiden.

Kombinationen av politisk instabilitet, stora fluktuationer i valutor och råvarupriser ger våra VD:ar stora utmaningar. Vad innebär detta för våra kunder, kommer utvecklingen att bli som de prognosticerat? Många av projekten som kunderna planerat tenderar också att senareläggas på grund av en allmän osäkerhet.

Fördelen våra VD:ar har är att deras organisationer är relativt små och de kan självständigt fatta snabba affärsbeslut och anpassa sig till kundernas behov.

Vi får fortsatt vänja oss vid varierande tillväxt i olika segment och snabba kast i marknaden. Under tidigare år har det funnits länder med stark tillväxt som fungerat som draglok, men utvecklingen för ett flertal av dessa tillväxtmarknader har tydligt bromsat in det senaste året och ingen vet när tillväxten återkommer. Trots detta besvärliga konjunkturläge fortsätter Indutrade att växa.

Andra kvartalet

Orderingången ökade med 13 procent, varav 8 procent organiskt. Omsättningen ökade med 10 procent, varav 5 procent organiskt.

Den goda organiska tillväxten kom även i kvartal två framförallt från en stark utveckling hos bolagen i Sverige, Danmark, Benelux och Irland.

I Sverige har investeringarna ökat i pappers- och massaindustrin, vilket gynnat Indutrade. Kommersiella fordon är ett annat segment som utvecklats väl. Stora investeringar inom läkemedelsindustrin i Irland fortsätter att generera goda affärsmöjligheter för våra bolag.

Den tidigare starka tillväxten i Storbritannien har bromsat in, dels beroende på negativ påverkan från nedgången inom olja och gassektorn, dels som en effekt av ökad osäkerhet, som kan kopplas till BREXIT. Pundet har försvagats efter omröstningen, vilket å andra sidan kan komma att gynna exportföretagen på sikt.

Indutrades verksamhet i Finland har under kvartalet utvecklats bättre än förväntat, vilket beror på individuella bolags utveckling och inte på en ökad tillväxt i landet som helhet.

Indutrades mål om minst 10 procents tillväxt över en konjunkturcykel uppnås dels av organisk och dels av förvärvad tillväxt. I dagens marknadssituation kommer även fortsättningsvis en avsevärd del av tillväxten att skapas via förvärv tills vi kan få draghjälp av en tydlig uppgång i industriproduktionen.

Förvärv

Förvärvsmöjligheterna fortsätter att vara gynnsamma och under året har nio förvärv gjorts, varav två genomförts efter kvartalets slut och ett beräknas ha tillträde i mitten av augusti. Indutrade fortsätter framförallt att växa utanför Sverige.

Totalt har tre förvärv gjorts i Danmark under året. De två senaste är Klokkerholm som tillverkar utbytesdelar till eftermarknaden för personbilar och Crysberg, som tillverkar styrsystem för bevattning. Båda bolagen kompletterar tidigare förvärv koncernen gjort.

I Storbritannien har tre förvärv gjorts, där det senaste, Vacuum Engineering, medför att koncernen får en starkare position inom området läcksökning.

I Sverige har ett förvärv gjorts, KA Olsson, som förstärker vår position inom kemiprodukter. Utöver det har förvärv gjorts i Holland och Norge under året.

Utsikter

Jag förväntar mig ingen större förändring i efterfrågesituationen den närmaste tiden. Marknaden kommer fortsatt att vara instabil och vår utmaning är att ta marknadsandelar på en marknad med låg tillväxt.

Indutrade-modellen, som vi arbetat efter i decennier, innebär ett decentraliserat arbetssätt för våra små, flexibla och kundnära bolag. De kan agera snabbt och anpassa sig till rådande efterfrågan. Vi har en god riskspridning genom många små bolag i ett flertal länder, som arbetar inom olika nischer och segment.

Förutsättningarna för att skapa lönsam tillväxt är därför fortsatt goda.

Johnny Alvarsson, VD