Valberedning inför Indutrade AB:s årsstämma 2012

Vid årsstämman den 27 april 2011 beslöts att valberedningen ska utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen ska utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört ska, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2012 ska baseras på ägaruppgifter i enlighet med Euroclear Sweden AB:s register per 31 augusti 2011 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess sammanställning av nästkommande valberedning offentliggjorts.

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Carl-Olof By, Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Claes Boustedt, L E Lundberg-företagen, Anders Algotsson, AFA Försäkring, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa, och Bengt Kjell, styrelseordförande i Indutrade.

Årsstämma i Indutrade kommer att hållas torsdagen den 3 maj 2012 i Stockholm.

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.se eller via Indutrades postadress ovan. För att Valberedningen ska kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december 2011.

Stockholm den 26 oktober 2011

INDUTRADE AB (publ)

Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller regelverket vid NASDAQ OMX Stockholm. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2011 kl 9.00.
 
För ytterligare information vänligen kontakta:
Bengt Kjell, Styrelseordförande, telefon 070 594 53 98.

Om Indutrade
Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av

  • Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov
  • Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi
  • Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap.

Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2010 till 6 745 mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 703 mkr.
Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.