Delårsrapport 1 januari - 31 mars 2011

Kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 19 procent till 1 816 (1 527) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 12 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 27 procent till 183 (144) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,1 (9,4) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 17 procent till 101 (86) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till 2,53 (2,15) kr.

VD-kommentar

Fortsatt tillväxt
Koncernens orderingång fortsätter att utvecklas väl och nådde över två miljarder kronor under det senaste kvartalet, vilket är den högsta nivån någonsin under ett enskilt kvartal. Exkluderas den negativa effekten av valutaförändringar vid omräkning av utländska enheter motsvarade det en ökning med 31 procent jämfört med samma period föregående år. 

Geografiskt är de starkaste länderna Sverige, Tyskland och numera också Finland. I övriga nordiska länder och i Benelux ser vi ännu inte någon klar uppgång. 

Inom koncernens produktområden ser vi tillväxt inom de flesta områden. Investeringarna som bordlades 2009 har nu börjat aktiveras även i processindustrin. Fortfarande är investeringar i energisektorn på en lägre nivå, men aktivitetsnivån har ökat och orderingången förväntas därmed öka under kommande kvartal. 

Orderingången var 14 procent högre än nettoomsättningen, vilket indikerar en fortsatt tillväxt i koncernens nettoomsättning. 

Viktigt för koncernens fortsatta utveckling är, förutom tillväxt i affärsvolymen, att behålla bruttomarginalen. Under kvartalet var den 34 procent, vilket är något bättre än samma kvartal förra året. Historiskt har Indutrade alltid kunnat upprätthålla en stabil bruttomarginal. Parallellt med organisk tillväxt i existerande verksamheter görs i några bolag marknadsinvesteringar vilket reducerat EBITA-marginalen. 

Förvärv
Under kvartalet har fyra förvärv genomförts. Indutrade har sedan många år sökt efter lämpligt förvärvsobjekt i Schweiz att ha som bas för fortsatt expansion i regionen. Det var därför glädjande att i början av januari kunna förvärva Abima-koncernen, som med dotterbolag är aktiv även i Österrike och Tyskland. 

Det svenska bolaget Abelko är det sjätte bolaget koncernen förvärvar inom mät- och givarteknik, som är ett satsningsområde sedan flera år. 

I Benelux har Mijnsbergen förvärvats med verksamhet inom mekanik och elektromekanik och i Finland har Dantherm förvärvats inom filterteknik. 

Efter kvartalets slut förvärvades Alcatraz i Holland som levererar interlockingsystem till processindustrin. 

För att kunna fortsätta växa genom förvärv har Indutrade utvecklat och etablerat förvärvskompetens, förutom i moderbolaget, också i Norden, Benelux och Schweiz. Detta underlättar Indutrades fortsatta förvärvstillväxt. 

Resultat
EBITA-marginalen för koncernen blev för kvartalet 10,1 procent, vilket är över vårt mål om en marginal överstigande 10 procent under en konjunkturcykel. 

Johnny Alvarsson, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

         Ytterligare information
         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.