Delårsrapport 1 januari-30 september 2011

1 JANUARI – 30 SEPTEMBER 2011

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 17 procent till 5 836 (4 981) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 9 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 23 procent till 666 (540) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,4 (10,8) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 385 (318) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till 9,63 (7,98) kr. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 11,83 kr.

TREDJE KVARTALET 2011

  • Nettoomsättningen under tredje kvartalet ökade med 16 procent till 2 005 (1 732) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 11 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 20 procent till 245 (205) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 12,2 (11,8) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 24 procent till 145 (117) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 3,63 (2,95) kr.

VD-kommentar 

Allmänt
Turbulensen inom den finansiella världen har ännu inte påverkat Indutrades marknad. Vi är dock försiktiga med att rekrytera nya medarbetare i de bolag där vi bedömer att det kan bli lägre aktivitet under det kommande året. Paradoxen just nu är att trots alla signaler om att industrin är på väg mot en nedgång är det kapacitetsbrist hos många tillverkare av de produkter som Indutrade levererar. 

Kvartalet
Under det senaste kvartalet översteg koncernens fakturering två miljarder kronor för andra kvartalet i rad.  Även orderingången i kvartalet översteg 2 miljarder kronor. Den organiska tillväxten i orderingången var 15 procent och totalt 25 procent.

Den konjunkturnedgång som många indikatorer pekar på har i praktiken ännu inte visat sig i orderingångssiffrorna för koncernen. Däremot planar volymerna ut inom tunga fordon och den allmänna verkstadssektorn. 

Ett segment som istället växer är energi, vilket successivt återspeglas i faktureringen. Det planeras och byggs många nya kraftverk runt om i världen. Framförallt är det utanför Europa som USA, Mellanöstern, Sydamerika och Asien. Indutrade har ett antal bolag som levererar komponenter till denna industri. Alla typer av kraftgenerering finns representerade bland kunderna, såsom gaskraftverk, vindkraftverk, solkraftverk, kraftverk baserade på avfallsförbränning och kärnkraftverk.

Marginal
Bruttomarginalen ökade i kvartalet till 33,4 (32,5) procent. Den är bl.a. ett mått på bolagens förmåga att upprätthålla en relevant prisnivå. EBITA -marginalen ökade till 12,2 (11,8) procent och förklaras av bättre täckning av fasta kostnader genom högre volymer.

Affärsområdet Flow Technology gjorde sitt historiskt bästa resultat i kvartalet med en EBITA-marginal på 13,6 (9,3) procent. Få stora projekt, ett bättre resultat inom marin verksamhet och ett systematiskt arbete med att förbättra marginalen är orsaken.

Affärsområde Special Products hade en EBITA-marginal på 14,6 (17,3) procent. Den lägre marginalen, jämfört med samma period 2010, förklaras i allt väsentligt av en lägre fakturering inom energisektorn.     

Förvärv
Under kvartalet gjordes några mindre kompletteringsförvärv i Schweiz, Finland och Holland. Efter periodens utgång förvärvades två bolag i Sverige, varav förvärvet av AD MediCal stärker Indutrades position inom medicinteknik.

Utsikter
Framtiden är återigen ovanligt osäker, senast var det hösten 2008. Indutrade har under alla sina 33 år visat att vi har en bra förmåga att parera kraftiga svängningar i konjunkturen. 

Johnny Alvarsson, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95.