Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2011

1 JANUARI – 30 JUNI 2011

 • Nettoomsättningen ökade under perioden med 18 procent till 3 831 (3 249) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 11 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 26 procent till 421 (335) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,0 (10,3) procent.
 • Resultat efter skatt ökade med 19 procent till 240 (201) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick för perioden till 6,00 (5,03) kr. För den senaste tolvmånadersperioden uppgick resultat per aktie till 11,15 kr.

ANDRA KVARTALET 2011

 • Nettoomsättningen under andra kvartalet ökade med 17 procent till 2 015 (1 722) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 11 procent.
 • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar hänförliga till förvärv (EBITA) ökade med 25 procent till 238 (191) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 11,8 (11,1) procent.
 • Resultat efter skatt ökade med 21 procent till 139 (115) mkr.
 • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 3,48 (2,88) kr.

VD-kommentar  

Fortsatt tillväxt
Under det senaste kvartalet översteg koncernens fakturering två miljarder kronor för första gången i historien. Orderingången i kvartalet nådde 2,1 miljarder kronor med en ökning på valutajusterat 24 procent jämfört med motsvarande period 2010.

Den tidigare tendensen att den svenska verkstadsindustrins produktionsvolymer planar ut på en hög nivå verifierades i kvartalet. På den finländska marknaden möter vi fortsatt tillväxt, vilket även gäller i Tyskland. För vår verksamhet i Benelux ser vi nu tecken på en svag uppgång.

Glädjande kan vi konstatera att orderingång och fakturering nu ökar inom den internationella energisektorn i linje med våra tidigare förväntningar.

Orderingången för koncernen som helhet under det andra kvartalet var fyra procent högre än faktureringen, vilket indikerar en fortsatt tillväxt under kommande kvartal.

Bruttomarginalen är bl.a. ett mått på bolagens förmåga att upprätthålla en relevant prisnivå. I kvartalet ökade den till 35 procent, vilket är ett bra betyg på bolagens förmåga att inte sälja på pris utan på produktegenskaper och service, som långsiktigt ger kunderna god lönsamhet. Historiskt har Indutrade alltid haft en god förmåga att vidmakthålla bruttomarginalen. En av orsakerna till detta är den decentraliserade organisationen, där medarbetarna tydligt ser sambanden mellan prissättning och lönsamhet.

Förvärv
Under kvartalet gjordes tre förvärv; ett i Holland den 1 april, ett i Sverige i juni och ett i Schweiz med tillträde 1 juli 2011. Förvärvet i Schweiz är principiellt viktigt som det första som gjorts av den i januari 2011 förvärvade Schweiz-baserade Abima-koncernen, som bytt namn till Indutrade Switzerland AG. 

Möjligheterna till ytterligare förvärv under hösten bedömer jag som goda.

Johnny Alvarsson, VD

Rapporten kommenteras på följande sätt:

 • genom en telefonkonferens/audiocast kl 14 idag under följande länk:
  http://www.financialhearings.com/hearing/financia1.nsf/(recordednew)/61CEE374643BECCAC12577B6004B8601?OpenDocument
  Deltagare ringer in på +46 (08)5051 3786 eller +44 (0) 3367 9433, kod: 2070479
   
 • genom en filmversion under följande länkar:
  http://www.indutrade.se
  http://www.stockontv.se 

         För ytterligare information vänligen kontakta:
         Johnny Alvarsson, Verkställande direktör, telefon 070 589 17 95