Bokslutskommuniké 1 januari-31 december 2010

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2010

  • Nettoomsättningen ökade under året med 8 procent till 6 745 (6 271) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 3 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 18 procent till 703 (594) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 10,4 (9,5) procent.
  • Resultat efter skatt ökade med 19 procent till 405 (341) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för perioden till 10,18 (8,53) kr.
  • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,10 (4,30) kronor per aktie.

FJÄRDE KVARTALET 2010

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 16 procent till 1 764 (1 525) mkr. För jämförbara enheter uppgick ökningen till 11 procent.
  • Rörelseresultat före avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 15 procent till 163 (142) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 9,2 (9,3) procent.
  • Resultat efter skatt uppgick till 87 (86) mkr.
  • Resultat per aktie uppgick för kvartalet till 2,20 (2,15) kr.

 VD-KOMMENTAR

Fortsatt förbättrat marknadsläge 
Koncernens orderingång fortsätter att utvecklas väl med en organisk tillväxt på 14 procent under årets avslutande kvartal. Det finns dock variationer mellan olika länder och marknadssegment. De tre länder som har en tydlig trend uppåt är Sverige, Finland och Tyskland. I övriga nordiska länder och i Benelux ser vi ännu inte någon klar uppgång. En delförklaring kan vara att nedgången för Indutrade inte var speciellt stor i dessa områden under den generella konjunkturnedgången under 2009. I Sverige och Finland är uppgången förhållandevis bred men det finns fortfarande kunder med lågt kapacitetsutnyttjande. Tyskland har ett likartat mönster med god tillväxt inom många segment. Branscher som exempelvis processindustrin släpar dock efter på grund av fortsatt överkapacitet.   

När vi jämför 2010 med 2009 är det framförallt två faktorer som haft en dämpande effekt på omsättningen och därmed på resultatutvecklingen. 

Den ena faktorn är att koncernen under 2009 hade stor fakturering till energisektorn, både till konventionell och förnybar energi. Orderingången för detta segment sjönk dock redan under första halvåret 2009 och är fortfarande på en lägre nivå varför faktureringen minskat mellan åren. Optimismen i denna sektor börjar nu komma tillbaka men det är ännu ingen tydlig trend uppåt i orderingången. 

Den andra faktorn är att Indutrade genom förvärv ökade sin exponering mot marinsektorn från halvårsskiftet 2010. Hela den sektorn hade en mycket svag utveckling under hösten. Positivt är emellertid att orderingången under slutet av 2010 började ta fart. 

Sammantaget är signalerna från de marknader där koncernen är verksam positiva. Det finns inga tecken på avmattning på någon av Indutrades marknader. 

För 2011 pekar mycket på en fortsatt organisk tillväxt inom flertalet segment. Till detta kommer effekten av de förvärv som gjorts under 2010 och början av 2011.   

Resultat
EBITA-marginalen för koncernen blev för helåret 10,4 procent, vilket är över vårt mål om en marginal om minst 10 procent under en konjunkturcykel. 

Förvärv
Under 2010 genomförde vi nio förvärv och under inledningen av det nya året har ytterligare fyra förvärv genomförts. I början av januari gjordes tre förvärv med en årsomsättning på ca 500 mkr och i början av februari ytterligare ett i Sverige med en årsomsättning på ca 60 mkr. 

Johnny Alvarsson, VD