Valberedning inför årsstämma 2011

Vid årsstämman den 24 maj 2010 beslöts att valberedningen skall utgöras av representanter för fyra av de röstmässigt största aktieägarna samt styrelsens ordförande. Till ordförande i valberedningen skall utses den ledamot som företräder den största aktieägaren. För det fall ledamot lämnar valberedningen innan dess arbete är slutfört skall, om valberedningen bedömer det lämpligt, ersättare representerande samma aktieägare beredas plats eller, om denna inte längre tillhör de största aktieägarna, ersättare från aktieägare som storleksmässigt står näst i tur beredas plats. Sammansättningen av valberedningen inför årsstämman 2011 skall baseras på ägaruppgifter per

31 augusti 2010 och offentliggöras så snart den är utsedd, dock senast sex månader före årsstämman. Valberedningens mandattid löper intill dess sammanställning av nästkommande valberedning offentliggjorts. 

I enlighet härmed har följande personer utsetts till ledamöter av valberedningen: Carl-Olof By, Industrivärden, tillika valberedningens ordförande, Claes Boustedt, L E Lundbergföretagen, Lars Öhrstedt, AFA Försäkring, Håkan Sandberg, Handelsbankens Pensionsstiftelse och Handelsbankens Pensionskassa, och Bengt Kjell, styrelseordförande i Indutrade. 

Årsstämma i Indutrade kommer att hållas onsdagen den 27 april 2011 i Stockholm. 

Aktieägare som önskar lämna förslag till Valberedningen kan vända sig till Valberedningen på e-post valberedning@indutrade.se eller via Indutrades postadress ovan. För att Valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag på ett konstruktivt sätt bör dessa vara Valberedningen tillhanda senast den 31 december 2010.                

Stockholm den 15 september 2010 

INDUTRADE AB (publ)