Indutrade gör strategisk förvärv i Schweiz

Informationen är sådan som Indutrade AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 november 2010 kl 10.00. Pressmeddelande Indutrade gör strategiskt förvärv i Schweiz Indutrade har i dag tecknat avtal med avsikt att förvärva samtliga aktier i Aschera Holding AG, moderbolag i den schweiziska industrikoncernen Abima, med en årsomsättning om cirka 400 mkr. Koncernen, med huvudkontor i Rheinfelden, grundades 1961 och består av sju nischade försäljningsbolag med fokus på teknisk problemlösning. Bolagen har specialistkompetens inom främst fyra områden: • kontroll och styrning av flöden • isolering mot kyla, värme och ljud • rosteliminering • brandsäkerhet Kunderna finns främst inom industrisegmenten läkemedel, energi, kemi, petrokemi, livsmedel, Papper och massa samt VA. Viktiga produktgrupper är ventiler och aktuatorer. ”För oss är det viktigt med kontinuitet och tillväxt. Indutrades långsiktighet, decentraliserade organisation och fokus på lönsam tillväxt garanterar vår företagskultur och företagsfilosofi”, säger Christian Salz, huvudägare i Abima. Koncernen har drygt 170 anställda i Schweiz, Österrike och Tyskland. Samtliga nyckelpersoner avser att fortsätta sitt engagemang i Abimakoncernen efter förvärvet. ”Sedan tidigare svarar marknader utanför Norden för cirka 40 procent av Indutrades nettoomsättning. Genom förvärvet av Abimakoncernen har vi skapat en bra plattform för vidare expansion i centrala Europa”, säger Johnny Alvarsson, VD för Indutrade. Tillträde beräknas ske 1 januari 2011. Förvärvet kommer att ingå i Indutrades affärsområde Special Products som 2009 hade en nettoomsättning om 1 877 mkr. Förvärvet bedöms ha en marginell positiv påverkan på Indutrades resultat per aktie. Stockholm den 25 november 2010 INDUTRADE AB (publ) För ytterligare information vänligen kontakta: Johnny Alvarsson, VD och koncernchef: tel 070 589 17 95. Om Indutrade Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll inom utvalda nischer. Verksamheten kännetecknas bl.a. av • Tekniskt avancerade produkter för repetitiva behov • Tillväxt genom en strukturerad och väl beprövad förvärvsstrategi • Decentraliserad organisation präglad av entreprenörskap. Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden, Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components samt Special Products. Indutrades omsättning uppgick 2009 till 6 271mkr och rörelseresultat före avskrivningar av immateriella tillgångar uppgick till 594 mkr. Indutrade är noterat på Nasdaq OMX Stockholm.